Reldan 22 EC 25ml - proti pilatkám, obalečům, vrtuly třešňové a skladištním škůdcům

Ušetříte 18%
Reldan 22 EC 25ml - proti pilatkám, obalečům, vrtuly třešňové a skladištním škůdcům
EAN8594013427036
Kód produktu1240019
Dostupnost: skladem - doprodej
Výrobce:AgroBio
Cena pro Vás:65,00 Kč
Běžná cena:79 Kč
Cena pro Vás bez DPH:54,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:

Popis produktu Reldan 22 EC 25ml - proti pilatkám, obalečům, vrtuly třešňové a skladištním škůdcům

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Reldan 22 EC je postřikový širokospektrální insekticid pro ředění vodou určený k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, semenných porostech brukvovité zeleniny, chryzantémách, k asanaci prázdných skladů, které jsou určeny výhradně ke skladování rostlin a rostlinných produktů a blýskáčka řepkového na řepce a hořčici.

Charakteristika:

Kontaktní insekticid

Účinná látka:
chlorpyrifos methyl 225 g/l (21,4%)

Působení přípravku:
Reldan 22 EC obsahuje účinnou látku chlorpyrifos - methyl, která náleží do skupiny organofosfátů (IRAC 1B). Působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. Reldan 22 EC vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců. Reldan 22 EC hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů, např. skladištní škůdci v obilovinách apod.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
> jabloň (pilatka jablečná) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
> jabloň (obaleč jablečný) 22 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
> jabloň (mšice jabloňová a jitrocelová) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
> višeň (vrtule třešňová) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
> zelenina brukvovitá - semenné porosty (mšice zelná) 13 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL AT dní (max. 1x za vegetační sezónu)
> chryzantéma (mšice zelná) 13 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL AT dní (max. 1x za vegetační sezónu)
> sklady - prázdné sila, provozy (skladištní škůdci) 7 ml / 1 l vody / 450 m2 / OL AT dní (222 ml postřikové kapaliny / 100 m2; max. 1x za vegetační sezónu)
> řepka olejka, hořčice bílá (blýskáček řepkový) 15 - 20 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2 / OL AT dní (vyšší dávka při silnějším výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloň
Proti se obaleči jablečnému Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele podle signalizace. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí feromonových lapáků. Aplikujeme ve fázi červeného prstence až černé hlavičky [při BSET (d)=85-90°C] od nakladení, nejpozději však na čerstvě vylíhlé housenky.
Proti pilatce jablečné se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí bílých lepových desek. Aplikujeme proti dospělcům při dosažení prahu škodlivosti (při zjištění 10 a více dospělců na 1 lepovou desku za 2 dny) nebo proti housenkám (na základě počtu vykladených vajíček - výskyt 2 a více vajíček při slabé násadě a při 4 a více vajíčkách při silné násadě plodů).
Proti mšicím se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele (případně aplikace ve fázi zeleného a růžového poupěte při výskytu min. 10 mšic na sto květních růžic nebo v období po odkvětu při zjištění 10 kolonií na sto letorostů). Dávka postřikové kapaliny na 100 m2 činí 3 - 4 l.

Brukvovitá zelenina (pouze semenné porosty)
Proti mšici zelné aplikujeme dle signalizace; aplikace je možná kdykoliv v průběhu vývoje rostlin dle výskytu mšic v porostu. Dávka postřikové kapaliny činí 3 - 4 l / 100 m2.

Chryzantémy
Proti mšicím aplikujeme dle signalizace; aplikace je možná kdykoliv v průběhu vývoje rostlin dle výskytu mšic v porostu. Vzhledem k množství odrůd chryzantém je třeba ověřit před jejich ošetřením citlivost v daných podmínkách na menším počtu rostlin. Dávka postřikové kapaliny činí 3 - 4 l / 100 m2.

Aplikace ve skladech, silech a provozech
Reldan 22 EC se používá na likvidaci skladištních škůdců v prázdných skladech a silech. Před aplikací přípravku doporučujeme ošetřované plochy mechanicky očistit, zbavit mastnoty a prachu. Aplikuje se speciálními aplikátory.

Řepka ozimá, řepka jarní a hořčice bílá
Reldan 22 EC se aplikuje proti blýskáčku řepkovému, ošetřuje se podle signalizace, na začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky (BBCH 50). Aplikace jsou možné do růstové fáze viditelných prvních korunních plátků, kdy květy jsou ještě zavřeny (BBCH 59). Dávka postřikové kapaliny činí 3 - 4 l / 100 m2.

Spektrum účinku:
Reldan 22 EC účinkuje spolehlivě na blýskáčka řepkového, mšice, různé druhy obalečů, pilatku jablečnou, pilatku švestkovou, obaleče švestkového, vrtuli třešňovou, a na široké spektrum skladištních škůdců, např. pilouse černého, lesáka skladištního, moly, roztoče aj.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Aplikuje se až po skončení letové aktivity včel. Pro včely je zvlášť nebezpečný.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte při aplikaci přípravku v řepce, hořčici, brukvovité zelenině a chryzantémám úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte při aplikaci přípravku v ovocných sadech úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe8
Aplikuje se až po skončení letové aktivity včel.
   
 

Dotaz k produktu Reldan 22 EC 25ml - proti pilatkám, obalečům, vrtuly třešňové a skladištním škůdcům

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace