Cabrio Top 4x60g - proti plísni révové a padlí révovému

Ušetříte 15%
Cabrio Top 4x60g - proti plísni révové a padlí révovému
EAN8594013425650
Kód produktu1251071
Dostupnost: skladem
Výrobce:AgroBio
Cena pro Vás:339,00 Kč
Běžná cena:399 Kč
Cena pro Vás bez DPH:280,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:

Popis produktu Cabrio Top 4x60g - proti plísni révové a padlí révovému

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Cabrio Top je postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem proti plísni révové (Plasmopara viticola) a padlí révovému (Uncinula necator).

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinné látky:
pyraclostrobin 50 g/kg
tj. methyl N-(2-karbamát
metiram 550 g/kg
tj. N,N´-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní zinečnatý komplex, poly(N-ethylenthiuramdisulfid), zinečnatý komplex (směs)

Působení přípravku:
Cabrio Top je kombinovaný fungicid. Účinné látky zabraňují klíčení spór a redukují růst mycélia a sporulaci. Nejlepšího účinku je dosaženo při preventivní aplikaci. Účinná látka pyraclostrobin je fungicidní látka ze skupiny strobilurinů, která je po aplikaci přijímána ošetřenými částmi rostlin a má lokálně systemický a translaminární účinek. Mohou tak být zachycena i stádia hub v hlubších vrstvách rostlinných pletiv. Navíc je účinná látka vázána na voskovou vrstvičku a tuto povrchovou ochranu doplňuje a posiluje kontaktní účinná látka metiram. Tím je účinně znemožněno klíčení nalétávajících spór a zabráněno další infekci. Účinkuje proti plísni révové i padlí révovému. U mnohých fungicidů existuje obecně riziko vzniku rezistentních kmenů patogenů. Proto nemůže být za obzvláště nepříznivých podmínek vyloučena změna účinnosti přípravků. Musí být tedy bezpodmínečně dodrženy doporučené dávky, maximální počet ošetření a intervaly mezi nimi.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypte do nádrže aplikačního zařízení z části naplněné vodou a za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázano mísit koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním.

Dávkování:
> vinná réva (plíseň révová, padlí révové) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (preventivně; max. 3x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Ošetření se provádí preventivně 3x v bloku s odstupem 12 - 14 dní. Při vysokém infekčním tlaku, silných srážkách a intenzivním růstu listů se doporučuje intervaly zkrátit. Poslední aplikace by měla být provedena nejpozději 35 dní před sklizní. Koncentrace přípravku v postřiku by měla být 0,2%. Dávka vody se doporučuje 10 l / 100 m, aby byl povrch listů dokonale pokryt a tím byla zabezpečena optimální účinnost přípravku.

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku resistence nepoužívejte přípravky ze skupiny Qo inhibitorů (strobiluriny, fenamidone) vícekrát než 3x v průběhu vegetace.
Přípravek použít 1x nebo 2x v bloku, poté přerušit sled ošetření přípravkem s odlišným mechanizmem působení.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P301 + P312 Při požití:
>
necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 + P313 Při podráždění kůže:
>
vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje metiram (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3
Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 40 m vzhledem k povrchové vodě.
   
 

Dotaz k produktu Cabrio Top 4x60g - proti plísni révové a padlí révovému

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace