Jarní souprava na jabloně - pro přípravu 37l aplikační kapaliny na jarní ošetření jabloní

Ušetříte 19%
Novinka
Jarní souprava na jabloně - pro přípravu 37l aplikační kapaliny na jarní ošetření jabloní
EAN8594013428514
Kód produktu1281019
Dostupnost: skladem
Výrobce:AgroBio
Cena pro Vás:189,00 Kč
Běžná cena:233 Kč
Cena pro Vás bez DPH:156,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:

Popis produktu Jarní souprava na jabloně - pro přípravu 37l aplikační kapaliny na jarní ošetření jabloní

Jarní souprava na jabloně je kombinace dvou přípravků, jenž jsou aplikovány v tzv. tank-mix směsi v souladu s návody na jejich použití. Souprava obsahuje 2 lahvičky - 1 lahvička s přípravkem Reldan 22 EC a druhá s přípravkem Silwet Star. Vzhledem k obsahu balení je tato souprava použitelná i během vegetační doby.

Charakteristika:

Kombinovaný přípravek - sada přípravků v jedné krabičce pro přípravu cca 37 l postřikové kapaliny
Reldan 22 EC 100ml
Silwet Star 20ml

Doporučený termín pro jarní ošetření:
jabloně - ošetřujeme v období po rašení až do začátku růžového poupěte jabloně

Reldan 22 EC
Je postřikový širokospektrální insekticid pro ředění vodou určený k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, semenných porostech brukvovité zeleniny, chryzantémách, k asanaci prázdných skladů, které jsou určeny výhradně ke skladování rostlin a rostlinných produktů a blýskáčka řepkového na řepce a hořčici.

Charakteristika:


Kontaktní insekticid

Účinná látka:
chlorpyrifos methyl 225 g/l (21,4%)

Působení přípravku:
Reldan 22 EC obsahuje účinnou látku chlorpyrifos - methyl, která náleží do skupiny organofosfátů (IRAC 1B). Působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. Reldan 22 EC vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců. Reldan 22 EC hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů, např. skladištní škůdci v obilovinách apod.

Příprava aplikační kapaliny:
Je třeba dodržovat následující postup plnění nádrže aplikačního zařízení dle následujích bodů.
1. Naplníme nádrž do poloviny potřebného objemu vodou.
2. Přidáme insekticid Reldan 22 EC podle doporučení v návodu.
3. Důkladně promícháme.
4. Přidáme smáčedlo Silwet Star podle doporučení v návodu.
5. Opět důkladně promícháme.
6. Přidáme zbývající vodu do 100 % potřebného objemu.

Dávkování:
>
jabloň (pilatka jablečná) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
> jabloň (obaleč jablečný) 22 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
> jabloň (mšice jabloňová a jitrocelová) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloň
Proti se obaleči jablečnému Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele podle signalizace. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí feromonových lapáků. Aplikujeme ve fázi červeného prstence až černé hlavičky [při BSET (d)=85-90°C] od nakladení, nejpozději však na čerstvě vylíhlé housenky.
Proti pilatce jablečné se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí bílých lepových desek. Aplikujeme proti dospělcům při dosažení prahu škodlivosti (při zjištění 10 a více dospělců na 1 lepovou desku za 2 dny) nebo proti housenkám (na základě počtu vykladených vajíček - výskyt 2 a více vajíček při slabé násadě a při 4 a více vajíčkách při silné násadě plodů).
Proti mšicím se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele (případně aplikace ve fázi zeleného a růžového poupěte při výskytu min. 10 mšic na sto květních růžic nebo v období po odkvětu při zjištění 10 kolonií na sto letorostů). Dávka postřikové kapaliny na 100 m2 činí 3 - 4 l.

Spektrum účinku:
Reldan 22 EC účinkuje spolehlivě na blýskáčka řepkového, mšice, různé druhy obalečů, pilatku jablečnou, pilatku švestkovou, obaleče švestkového, vrtuli třešňovou, a na široké spektrum skladištních škůdců, např. pilouse černého, lesáka skladištního, moly, roztoče aj.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí - přípravek Reldan 22 EC:
Aplikuje se až po skončení letové aktivity včel. Pro včely je zvlášť nebezpečný.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Varování
- přípravek Reldan 22 EC:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte při aplikaci přípravku v řepce, hořčici, brukvovité zelenině a chryzantémám úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte při aplikaci přípravku v ovocných sadech úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe8 Aplikuje se až po skončení letové aktivity včel.

Silwet Star
Je neiontová pomocná látka - organosilikonové supersmáčedlo určené ke zlepšení pokrývnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou.

Charakteristika:

pomocná látka

Účinné látky:
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
allyloxypolyethyleneglycol 20 %
polyalkylenoxidem 80 %

Působení:
Organosilikonové smáčedlo Silwet Star zvyšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Silwet Star významně snižuje povrchové napětí kapalin a proto lze docílit kvalitní ošetření i na rostlinách, jejichž povrch neumožňuje rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuje odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a umožňuje snížit množství aplikační kapaliny. Má sníženou pěnivost a nízký bod tuhnutí.

Proč je vhodné přidat smáčedlo do aplikační kapaliny v bodech:
>
zvyšuje odolnost aplikační kapaliny proti smytí = zvyšuje účinnost aplikovaného přípravku
> snižuje množství použité aplikační kapaliny = ekonomický efekt v podobě snižení nákladů
> zvyšuje přilnavost aplikační kapaliny na různých typech povrchů = rostliny mohou mít specifické vlastnosti např. voskové listy, mastné listy, chlupaté listy apod.
> pomáha pokrýt aplikační kapalinou i těžko dostupná místa jako např. zkroucení listů kdy smáčedlo rozvede aplikační kapalinu i proti zemské gravitaci
> v případě použití kontaktních přípravků kdy je důležitá velice dobrá pokryvnost aplikační kapaliny je smáčedlo nepostradatelné

Dávkování:
>
všechny plodiny, orná půda - před setím a sázením; na strniště, příprava půdy před zalesněním, nezemědělská půda (zlepšení smáčivosti aplikačních kapalin) 1 - 15 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL se řídí etiketou použitého přípravku viz. aplikační poznámky

Aplikační poznámky:
Silwet Star se používá s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy nebo desikanty v koncentracích 0,01 - 0,15 % v aplikační kapalině v závislosti na jejím množství na 100 m2 . Nejvyšší přípustná koncentrace je 0,15 % v aplikační kapalině a dávka nesmí překročit 3 ml na 100 m2. Obvykle se používá dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m2 . Aplikace fungicidu, insekticidu, herbicidu nebo desikantu se řídí rozsahem platné registrace. Ochranná lhůta a podmínky použití se řídí podle použitého fungicidu, insekticidu, akaricidu herbicidu nebo desikantu ke kterému se Silwet Star přidává. Silwet Star je určen k aplikaci s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo desikanty do všech indikací. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí - přípravek Silwet Star:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Varování - přípravek Silwet Star:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P340 Při vdechnutí:
>
přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
   
 

Dotaz k produktu Jarní souprava na jabloně - pro přípravu 37l aplikační kapaliny na jarní ošetření jabloní

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace