Zato 50 WG 1,5g - k ochraně proti skvrnitosti listů, rzi, padlí a strupovitosti

Ušetříte 13%
Novinka
Zato 50 WG 1,5g - k ochraně proti skvrnitosti listů, rzi, padlí a strupovitosti
EAN8590322002209
Kód produktu1251115
Dostupnost: skladem
Výrobce:Bayer CropScience
Cena pro Vás:34,00 Kč
Běžná cena:39 Kč
Cena pro Vás bez DPH:28,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Do 13 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu Zato 50 WG 1,5g - k ochraně proti skvrnitosti listů, rzi, padlí a strupovitosti

Zato® 50 WG je fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu určený k ochraně jabloní a révy proti houbovým chorobám.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinná látka:
trifloxystrobin 500g/kg
tj. methyl alfa (methoxyimino)-2(át

Působení přípravku:
Zato® 50 WG je fungicid ze skupiny strobilurinů. Přípravek dlouhodobě účinkuje proti širokému spektru patogenů. Působí originálním tzv. mesostemickým účinkem charakterizovaným vysokou afinitou (slučivostí) účinné látky trifloxystrobinu s voskovými vrstvičkami na povrchu rostlin. Vlivem pohybu par dochází k dalšímu rozprostření a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Malé biologicky aktivní množství trifloxystrobinu proniká dovnitř rostlinných tkání a působí translaminárně. Cévní soustavou rostlin se šíří velmi málo nebo vůbec. Trifloxystrobin obzvláště účinně zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogeně v povrchových vrstvách rostlinných tkání. Biochemický způsob účinku spočívá v blokování transferu elektronů v mitochondriích buněk patogenů.

Příprava aplikační kapaliny:
Určené množství přípravku se vsype do nádrže aplikátoru předem naplněné do jedné čtvrtiny vodou, důkladně se míchá po dobu alespoň 5 minut a poté doplní za stálého míchání na stanovený objem. Přípravek se aplikuje až po dokonalém rozpuštění všech granulí (po minimálně 5 minutách míchání). Takto připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Dávkování:
>
jabloň (strupovitost jabloně, padlí jabloňové) 1,5g / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (do počátku skanutí z povrchu listů; max. 3x za vegetační sezónu)
> réva (padlí révové) 1,25 -1,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (do počátku skanutí z povrchu listů; max. 3x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloň
1. ) Proti strupovitosti ošetřujeme preventivně opakovanými aplikacemi od fáze viditelné zelené špičky listů, přednostně v období nejsilnějšího infekčního tlaku, tj. od druhé poloviny dubna do konce května od fáze zeleného poupěte do 1 - 2 týdnů po odkvětu. Ošetřuje se v intervalech 7 - 10 dní do velikosti plodů 40 mm nebo 10 - 14 dní od velikosti plodů 40 mm. S hlediska omezení vzniku resistence doporučujeme ošetření přípravkem Zato® 50 WG střídat s fungicidy s odlišným mechanizmem účinku a Zato® 50 WG pokud možno kombinovat s vhodným kontaktním fungicidem. Při ošetření proti strupovitosti přípravek současně účinkuje i proti padlí jabloňovému.
2. ) Kurativní (léčebné) ošetření proti strupovitosti je výjimečně možné za předpokladu spolehlivé signalizace. Ošetření se musí provést do 72 hodin od počátku infekce. Pokud trvají podmínky pro infekci, mělo by další ošetření přípravkem Zato® 50 WG následovat po 7 - 10 dnech. Přípravek zároveň účinkuje i proti padlí jabloňovému.
3. ) Proti padlí jabloňovému ošetřujeme preventivně od období 1 - 2 týdny před květem do července v intervalech 10 - 12 dní.
4. ) Aplikace v období po ukončení kvetení omezuje výskyt skládkových chorob, zejména hnědé kruhové hniloby (Pezicula spp.). Pozdní aplikace (14 - 28 dní před sklizní) jsou účinné proti skládkovým chorobám, zejména skládkové strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis), hnědé kruhové hnilobě (Pezicula spp.) a peniciliové (Penicillium spp.) hnilobě plodů.

Réva
1. ) Proti padlí révovému ošetřujeme preventivně, přednostně v době nejsilnějšího infekčního tlaku, tj. od poloviny června do konce července. Ošetření opakujeme v intervalu 10 - 14 dní. Nižší z uvedeného
rozpětí dávek použít pro preventivní ošetření za slabšího infekčního tlaku.
2. ) Přípravek je současně účinný i proti černé hnilobě révy (Guignardia bidwellii) a červené spále révy (Pseudopeziza tracheiphila). Vedlejší účinnost vykazuje i proti plísni révové (Plasmopara viticola), černé skvrnitosti révy (Phomopsis viticola), šedé hnilobě (Botryotinia fuckeliana) a bílé
hnilobě révy (Metasphaeria diplodiella).

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

Dávkování:
>
okrasné rostliny (skvrnitosti listů, padlí, rzi) 1,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dnů (preventivně, při prvním výskytu; do počátku skanutí z povrchu listů; max. 3x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Přípravek je toxický pro populace všech druhů polyfágních dravých ploštic řád Heteroptera.
Riziko vyplývající z použití přípravku je přijatelné při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny pro včely, zveř, ptactvo, žížaly, půdní mikroorganismy a pro populace všech dravých brouků z čeledi Carabidae a Coccinelidae, dravých roztočů z čeledi Phytoseiidae a parazitoidů mšic z čeledi Aphidiidae.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky:
trifloxystrobin

Varování:
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
>
vzhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
SPe3 Při aplikaci na ovocné stromy: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
  
 

Dotaz k produktu Zato 50 WG 1,5g - k ochraně proti skvrnitosti listů, rzi, padlí a strupovitosti

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace