PROTECT HOME Penta 250 Forte 10ml - přípravek na hubení létajícího i lezoucího hmyzu v interiéru

Ušetříte 11%
Novinka
PROTECT HOME Penta 250 Forte 10ml - přípravek na hubení létajícího i lezoucího hmyzu v interiéru
EAN3664715005186
Kód produktu1276016
Dostupnost: skladem
Výrobce:SBM Life Science
Cena pro Vás:79,00 Kč
Běžná cena:89 Kč
Cena pro Vás bez DPH:65,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 6 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu PROTECT HOME Penta 250 Forte 10ml - přípravek na hubení létajícího i lezoucího hmyzu v interiéru

Penta 250 Forte patří do skupiny výrobků řady Garden Home francouzské firmy SBM Life Science. Představuje isekticidní přípravek s kontaktním a požerovým účinkem ve formě vodní suspenze k ředění vodou před použitím, určený pro neprofesionální použití k hubení létajícího hmyzu - much a lezoucího hmyzu - mravenců pronikajícího z venkovního prostředí do místností v bytech, hospodářských prostorech, výrobních závodech, skladech, obchodech, kancelářích, objektech občanské vybavenosti, hotelích, apod. Penta 250 Forte se nesmí aplikovat v prostorách, ve kterých se skladují a zpracovávají potraviny a v místnostech ve kterých se vyskytují alergici.

Charakteristika:

Kontaktní biocid

Účinné látky:
imidakloprid 200 g/l
tj. (2E)-1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin
cypermethrin 50 g/l
tj.(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1RS,3RS,1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl cyklopropankarboxylat

Působení přípravku:
Penta 250 Forte obsahuje dvě účinné látky. Účinnou látku imidakloprid jenž patří do skupiny neonikotinoidů (CNI). Imidakloprid působí dotykově a požerově. U zasaženého hmyzu způsobuje blokaci acetylcholinových receptorů nervového systému. Druhou účinnou látkou je cypermethrin, jenž je syntetický pyrethroid používaný především jako insekticid. U hmyzu účinkuje jako rychle působící neurotoxin.

Příprava aplikační kapaliny:
Před přípravou aplikační kapaliny je třeba důkladně protřepat obsah lahvičky. Následně odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě. V případě přerušení aplikace je nutné ji opětovně řádně promíchat.

Dávkování:
>
hubení pohyblivých stadií létajícího hmyzu (mouchy) 10 ml / 1 l vody / 20 m2
> hubení pohyblivých stadií lezoucího hmyzu (mravenec) 10 ml / 1 l vody / 20 m2

Upřesnění podmínek aplikace:
Hubení pohyblivých stadií létajícího hmyzu - mouchy
Proti mouchám provádíme zpravidla celoplošné postřiky stěn a stropů a zvýšenou pozornost věnujeme místům, kde se shromažďují - mouchy mají vrozené chování zdržovat se na osluněných stěnách či na místech uskladnění odpadků, pokud ovšem nejsou využívány jako krmivo apod.

Hubení pohyblivých stadií lezoucího hmyzu - mravenci
Provádíme celoplošný nebo pásový (bariérový) postřik obvykle cesty hmyzu tzn. kolem podlahových lišt, dveří, okolí ventilačních kanálů a ústředního vytápění, spáry a praskliny apod.

Aplikační poznámky:
Přípravek se nesmí aplikovat na plochy čerstvě vymalované, natřené vápnem nebo omítnuté plochy.
Asanovaný prostor lze opětovně využívat po vyschnutí povrchů.
Asanovaný prostor je nutné minimálně 1 hodinu nechat větrat.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par / aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Předat k likvidaci specializovaným organizacím, které mají oprávnění na skladování, nakládání, recyklaci či zneškodňování odpadů.
  
 

Dotaz k produktu PROTECT HOME Penta 250 Forte 10ml - přípravek na hubení létajícího i lezoucího hmyzu v interiéru

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace