search

Champion 50 WG 3x20g - proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, aj.

Champion 50 WG 3x20g - proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, aj.
-16%
Champion 50 WG 3x20g - proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, aj.

Champion 50 WG 3x20g - proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, aj.

za 105Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Champion® 50 WG je kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám a ochraně květů meruněk proti mrazu.

Charakteristika:

Kontaktní fungicid

Účinná látka:
hydroxid měďnatý 768 g/kg (obsah mědi 500 g/kg)

Působení přípravku:
Hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijime bezprostředně po přípravě. K aplikaci používáme dokonale čisté aplikační zařízení.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
cibule, česnek, cibule šalotka (plíseň cibulová) 20 g / 2 - 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace od června postřikem v intervalu 7 - 14 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
> okurka (plíseń okurková) 20 g / 4 - 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace od konce června nejpozději při prvním výskytu postřikem v intervalu 7 - 14 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
> fazol na lusky (antraknóza fazolu) 20 g / 4 - 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace od 11 BBCH postřikem v intervalu 7 - 14 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
> brambor (plíseň bramborová) 20 g / 3 - 6 l vody / 100 m2 / OL 7 dny (aplikace postřikem v intervalu 7 - 14 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
> réva vinná (plíseň révová, červená spála) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (aplikace postřikem nebo rosením v intervalu 7 - 14 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
> broskvoň (kadeřavost listů broskvoně) 20 - 40 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení v intervalu 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> slivoň (puchrovitost) 20 - 40 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení v intervalu 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> jabloň (bakteriální spála) 5 - 10 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením před odlistěním; max. 1x za vegetační sezónu)
> hrušeň (bakteriální spála) 10 - 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením před odlistěním; max. 1x za vegetační sezónu)
> jádroviny (korové nekrózy) 20 - 40 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením při opadu listů, nebo na počátku rašení v intervalu 7 - 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> meruňka (korové nekrózy) 20 - 40 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením při opadu listů, nebo na počátku rašení v intervalu 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> meruňka (ochrana květů proti mrazu) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy v intervalu 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Pozor na odrůdy citlivé na měď.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Maximální aplikační dávka 40 g Cu / 100 m2 / rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:

únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P312 Při požití:
>
necítíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Champion 50 WG 3x20g - proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, aj.Produkt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa