search

Merpan 80 WG 3x5g - proti strupovitosti jádrovin a skvrnitosti listů okrasných rostlin

Merpan 80 WG 3x5g - proti strupovitosti jádrovin a skvrnitosti listů okrasných rostlin
Hobby přípravek
-16%
Merpan 80 WG 3x5g - proti strupovitosti jádrovin a skvrnitosti listů okrasných rostlin

Merpan 80 WG 3x5g - proti strupovitosti jádrovin a skvrnitosti listů okrasných rostlin

za 59Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Merpan® 80 WG je fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně jádrovin a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Charakteristika:


Kontaktní fungicid

Účinná látka:
kaptan 800 g/kg
tj. N-(trichlormethylthio)cyklohex-4-en-1,2-dicarboximid

Působení přípravku:
Merpan® 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačujícím růst mycelia a sporulaci houbových patogenů rostlin.

Příprava aplikační kapaliny:
Odvážené množství přípravku se nejprve dokonale rozmíchá v pomocné nádobě s malým množstvím vody na řídkou kaši, která se potom vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní vodou na požadovaný objem. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned jí spotřebujte.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
jádroviny (strupovitost) 15 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace postřikem nebo rosením; max. 6x za vegetační sezónu)
> okrasné rostliny (skvrnitosti listů) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením; preventivně nebo při prvním výskytu; max. 3x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen, červenec, srpen

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujeme na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Merpan 80 WG 3x5g - proti strupovitosti jádrovin a skvrnitosti listů okrasných rostlinProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa