search

Antivespe 750ml - přípravek proti vosám s vysokou účinností

Antivespe 750ml - přípravek proti vosám s vysokou účinností
Hobby přípravek
-20%
Antivespe 750ml - přípravek proti vosám s vysokou účinností

Antivespe 750ml - přípravek proti vosám s vysokou účinností

za 220Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Antivespe je insekticidní sprejová bombička proti vosám s možností aplikace až ze 4 m a vysokou účinností k okamžitému použití.

Charakteristika:

Biocid

Účinné látky:
tetrametrin 0,20 g / 100 g přípravku
permetrin 25/75 0,48 g / 100 g přípravku
piperonyl butoxid 1,20 g / 100 g přípravku

Přednosti:

Velmi rychlý účinek, okamžitý knock-down efekt.
Aplikace možná i ze vzdálenosti 3 - 4 m.
Neobsahuje látky poškozující životní prostředí a ozónovou vrstvu.
Velký objem 750 ml = bombička je 34 cm vysoká.

Použití:
Při použití proti vosám se tryska namíří ze vzdálenosti 2 - 3 metrů (maximálně 4 metrů) na vchod hnízda a aplikace se provádí střikem trvajícím 2 - 4 vteřiny tak, aby paprsek směřoval pokud možno dovnitř hnízda. Je třeba postříkat i okolí vchodu a povrch celého hnízda, pokud je to možné. Pokud je hnízdo vos v zemi, po aplikaci přípravku se musí jeho vchod zeminou nebo drnem utěsnit. Nejvhodnější doba pro zásah proti vosímu hnízdu je krátce po západu slunce. Po pečlivě provedené aplikaci uhynou všichni příslušníci hnízda a celá kolonie zanikne. Rovněž lze aplikovat přípravek přímo na vosy vyskytující se mimo hnízda, nebo že přípravek aplikuje na všechna místa, na něž vosy často usedají. Na postříkaných místech hyne hmyz po dubu několika dní.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Aplikační poznámka:
Přípravek nesmí být aplikován přímo na potraviny a nápoje, ani na plochy s nimiž potraviny nebo nápoje přicházejí do styku.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
Permethrin. Nafta těžká hydrogenačně rafinovaná.
Propan-2-ol. Může způsobit alergickou reakci.

Varování:
H222
Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost, nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy - Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním záření. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P260 Nevdechujte prach / dým / mlhu / páry / aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301 + P312 Při požití:
>
necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P304 + P340 Při vdechnutí:
>
přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa