search

ATAK Pěna proti vosám 300ml - k likvidaci vosích hnízd v obtížně přístupných prostorách

ATAK Pěna proti vosám 300ml - k likvidaci vosích hnízd v obtížně přístupných prostorách
Hobby přípravek
-23%
ATAK Pěna proti vosám 300ml - k likvidaci vosích hnízd v obtížně přístupných prostorách

ATAK Pěna proti vosám 300ml - k likvidaci vosích hnízd v obtížně přístupných prostorách

za 265Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

ATAK® Pěna proti vosám je novodobý insekticid ve formě pěny k cílené likvidaci vos v hnízdech stejně jako ostatního hmyzu v obtížně přístupných prostorách, např. pod obložením, za trámy na půdě, ve škvírách pod parapetem apod. Pěna zatarasí vosí hnízdo, čímž zabrání vosám v odletu. Přípravek má okamžitý a dlouhodobý účinek.

Charakteristika:

Biocid

Účinná látka:
Permethrin 4 g/l

Působení přípravku:
Permethrin je syntetická organická sloučenina široce používaná jako insekticid, akaricid a repelent. Patří do skupiny látek nazývaných pyrethroidy. Působí jako neurotoxin, zasahuje do funkce neuronů prodlužováním aktivace sodíkových kanálů.

Použití:
ATAK® Pěna proti vosám nabízí vícero použití. Vlastní ošetření volně visícího vosího hnízda se provádí ze vzdálenosti asi 20 cm namířením trysky na vchod hnízda tak, aby pěna směřovala pokud možno dovnitř hnízda. Poté aplikujeme pěnu i na povrch celého hnízda. V případě vosího hnízda v dutinách se aplikace provádí pomocí přiložené trubičky přímo do únikového otvoru vosího hnízda, tak aby pěna v dostatečném množství zatarasila vosí hnízdo a zabránila tak vosám v odletu. Po důkladném provedení aplikace dochází k úhynu všech příslušnic vosího hnízda, které lze odstranit až po několika hodinách, aby se podařilo likvidovat i ty vosy, které přilétnou později. Vosy, které nebyly při aplikaci v hnízdu uhynou při kontaktu s pěnou. Pěna se začně rozkládat po více hodinách. Samotná likvidace hnízda by se měla provádět pokud možno v pozdních večerních nebo ranních hodinách, kdy jsou vosy většinou shromážděny v hnízdě.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy s dlohodobými účinky.
Přípravek se nesmí používat na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H222
Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy - Zákaz kouření.
P251 Tlakový obal nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa