search

FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 25kg - pro dezinfekci půdy

FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 25kg - pro dezinfekci půdy
-13%
FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 25kg - pro dezinfekci půdy

FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 25kg - pro dezinfekci půdy

za 1 275Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Dusíkaté vápno obohacuje půdu o dusík a vápník. Využívá se k desinfekci půdy zvláště proti houbovým chorobám a tím zabraňuje nádorovitosti košťálovin a brukvovin. Výrazně také ničí semena plevelů i vajíčka slimáků.

Charakteristika:

Minerální dusíkato-vápenaté hnojivo
18% N + 50% CaO

Přednosti:
Desinfikuje půdu tzn. ničí zárodky chorob, škůdců i semena plevelů.
Podporuje nárůst zelené hmoty.
Snižuje kyselost půdy.
Zabraňuje nádorovosti košťálové zeleniny.

Použití:
Pro dezinfekci půdy rozhodíme dusíkaté vápno dva až tři týdny před setím či výsadbou na záhon a zapravíme jej v dávce cca 50 g na m2. Při aplikaci by měla být půda vlhká. Hnojení vzešlých kultur provádíme do řádků mezi rostliny, které musí být suché. Při aplikaci hnojiva do kompostu posypeme každou vrstvu odpadů o výšce cca 25 cm.

Dávkování:
> košťálová zelenina 3 - 10 kg na 100 m2
> cibulová a listová zelenina 3 - 5 kg na 100 m2
> celer a rajčata 4 - 5 kg na 100 m2
>
hrách a fazole 2 - 3 kg na 100 m2
> ovocné stromy a jahody 3 - 5 kg na 100 m2
> brambory 3 - 5 kg na 100 m2
> obnova trávníků 4 - 5 kg na 100 m2
> kompostování a dezinfekce půdy 10 kg na 100 m2
> podzimní dezinfekce půdy 10 kg na 100 m2

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
únor, březen, duben, květen, červen, červenec, září, říjen

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte návod k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.

Nebezpečné složky:
kyanamid vápenatý, hydroxid vápenatý, dusičnan vápenatý

Varování:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301 + P312 Při požití:
> necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304 + P340 Při vdechnutí:
> přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P310 Okamžite volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 25kg - pro dezinfekci půdyProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa