search

FORESTINA Mineral Ledek vápenatý 15% 2,5kg

FORESTINA Mineral Ledek vápenatý 15%  2,5kg
-20%
FORESTINA Mineral Ledek vápenatý 15%  2,5kg

FORESTINA Mineral Ledek vápenatý 15% 2,5kg

za 92Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Ledek vápenatý je vhodný pro všechny plodiny a kultury (ovoce, zelenina, okrasné rostliny) s výjimkou rostlin vápnostřežných, jako jsou azalky, rododendrony, brusinky, kanadské borůvky a jiné. Pro rychlý účinek provádíme přihnojování v průběhu vegetace postřikem na list. Pro zmírnění účinku kyselosti je využíván zvláště na kyselých půdách, kde se jeho vlastnosti projeví nejlépe. Velice vhodný je na hnojení všech druhů trávníků. Obsažený vápník má příznivý vliv na potlačení tvorby mechu.

Charakteristika:

Minerální dusíkato-vápenaté hnojivo
15% N

Přednosti:
Nejrychleji působící dusíkaté hnojivo.
Snižuje kyselost půdy.
Výrazně zvyšuje výnosy plodů a zlepšuje jejich skladovatelnost.
Rychle regeneruje rostliny s poškozenou listovou plochou.
Omezuje tvorbu mechu v trávníku.

Použití:
Hnojivo rozhodíme ručně nebo pomocí rozmetadla na hnojený pozemek v dávce uvedené na obalu a podle pěstované kultury. Následně dostatečně zalijeme. Z toho důvodu je vhodné provádět aplikaci před deštěm. Při aplikaci na list rozpustíme příslušné množství hnojiva v předepsaném množství vody a pomocí postřikovače stříkáme na zelené části rostlin nejlépe ráno nebo vpodvečer.

Dávkování:
> košťálová zelenina 180 - 360 g na 10 m2
> kořenová zelenina 180 - 360 g na 10 m2
> plodová zelenina 180 - 240 g na 10 m2
> cibulová a listová zelenina do 180 g na 10 m2
> jádroviny 180 - 360 g na 10 m2
> peckoviny 180 - 360 g na 10 m2
> keřové a drobné ovoce 180 - 360 g na 10 m2
> jahody 200 - 600 g na 10 m2
> vinná réva 5 - 10 g na jeden keř
> okrasné rostliny 240 g na 10 m2
> travní porosty 100 - 200 g na 10 m2

Poznámka k dávkování:
V případě aplikace na list (foliární aplikace) je doporučována koncentrace 0,1 - 0,5 %, tj. 1 - 5 g hnojiva na 1 litr vody, přičemž maximální koncentrace je 1 % (10 g / 1 l vody).

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
únor, březen, duben, květen, červen, červenec

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte návod k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.

Nebezpečné složky:
Dusičnan vápenatý

Varování:
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301 + P312 Při požití:
>
necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P310 Okamžite volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa