Fortefog Greenhouse SG 30g - česneková dýmovnice proti molicím a mšicím ve skleníku

Ušetříte 19%
Fortefog Greenhouse SG 30g - česneková dýmovnice proti molicím a mšicím ve skleníku
EAN8594191300169
Kód produktu1293001
Dostupnost: skladem
Výrobce:PelGar
Cena pro Vás:109,00 Kč
Běžná cena:135 Kč
Cena pro Vás bez DPH:90,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 4 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 95,- Kč

Fotogalerie k produktu Fortefog Greenhouse SG 30g - česneková dýmovnice proti molicím a mšicím ve skleníku

Popis produktu Fortefog Greenhouse SG 30g - česneková dýmovnice proti molicím a mšicím ve skleníku

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Fortefog Greenhouse SG je fumigátor dýmu obsahující česnek, přirozenou nutriční živinu pro zvýšení obranyschopnosti rostlin vůči škodlivému hmyzu, zejména pak vůči molicím a mšicím ve sklenících a fóliovnících. Fortefog Greenhouse SG hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu, který se rozptýlí a vyžene škodlivý hmyz z míst kde není žádoucí.

Charakteristika:

česneková dýmovnice v PE dóze s knotem - pomocný přípravek pro podporu zdravotního stavu rostlin (balení obsahuje 1 dýmovnici)

Účinná látka:
česnekový olej 63 g/kg

Přednosti dýmovnice Fortefog Greenhouse SG:
Obsahuje přírodní česnekový olej.
Podporuje obranyschopnosti rostlin vůči škodlivému hmyzu.
Lze aplikovat na všechny rostliny.
Ochranná lhůta (OL) není stanovená.

Použití:
Před dýmováním je nutné zatěsnit všechna okna, dveře a případné ostatní otvory ošetřovaného objektu tak, aby dým nemohl unikat ven. Osoba, která aplikuje dýmovnici musí zajistit objekt před vstupem nepovolaných osob, a to nejen po dobu fumigace, ale také následně 4 hodiny během kterých je třeba nechat Fortefog Greenhouse SG působit. Samotnou aplikaci Fortefog Greenhouse SG provádíme v pozdním odpoledni nebo ráno při teplotách nad 16 °C. Několik hodin před provedením aplikace řádně zalijeme všechny rostliny ke kořenům, aby jejich kořeny byli mokré, avšak listy rostlin musí být při aplikaci suché. Fumigaci započneme rovnoměrným rozestavením potřebného množství dýmovnic dle kubatury skleníku / fóliovníku. Dýmovnice umisťujeme do středu skleníku / fóliovníku na nehořlavé podložky, které jsou odolné vůči vysokým teplotám, např. talíř na hliníkové fólii apod. Před zapálením dýmovnici řádně protřepeme, aby došlo k uvolnění jejího obsahu. Poté odstraníme plastové víčko a zapálíme vyčnívající knot. V případě použití několik dýmovnic zapalujeme jako první ty nejvzdálenější od východu tak, abychom nepracovali v dýmu. Dýmovnice musí vždy vyhořet celá, není určená pro opakované použití, nýbrž pouze na jedno použití. Asanovaný prostor označíme a opustíme nejméně na 4 hodiny, nejlépe přes noc a poté jej důkladně vyvětráme. Pokud nastane situace kdy je nutné z nějakého důvodu během této doby do asanovaného prostoru vstoupit, je nutné být vybaven ochrannými pracovními prostředky - obličejová maska s vhodnými filtry dle normy ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136.

Dávkování:
>
škodlivý hmyz (létající hmyz - molice skleníková, mšice ) / 1 dýmovnice 30 g / 20 m3 / OL 0

Vhodné použití:
Pro menší skleníky a fóliovníky.

Aplikační poznámky:
Před zapálením dýmovnice je nutné, aby byl zkontrolován východ objektu, zdali není nijak a ničím blokován.
Nikdy neošetřujeme rostliny které mají suché kořeny.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Fortefog Greenhouse SG je škodlivý pro vodní organismy s dlohodobými účinky.

Upozornění:

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P304 + P340 Při vdechnutí:
>
přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání
P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 
 

Dotaz k produktu Fortefog Greenhouse SG 30g - česneková dýmovnice proti molicím a mšicím ve skleníku

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace