search

Mospilan 20 SP 2x1,8g - proti mandelince, mšicím, obaleči jablečnému, molici a vlnatce krvavé

Mospilan 20 SP 2x1,8g - proti mandelince, mšicím, obaleči jablečnému, molici a vlnatce krvavé
Hobby přípravek
-17%
Mospilan 20 SP 2x1,8g - proti mandelince, mšicím, obaleči jablečnému, molici a vlnatce krvavé

Mospilan 20 SP 2x1,8g - proti mandelince, mšicím, obaleči jablečnému, molici a vlnatce krvavé

za 45Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Mospilan® 20 SP je systémový účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé, obaleče jablečného v jádrovinách, mšic na zelenině, mšic a molic v okrasných rostlinách a savých a žravých škůdců v peckovinách.

Charakteristika:

Systémový insekticid

Účinná látka:
acetamiprid 200 g/kg (20 %)
tj. (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl] - N2 - kyano - N1 - methylacetamidin

Působení přípravku:
Acetamiprid je systémově vysoce účinný insekticid působící jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
> brambor (mandelinka bramborová) 0,6 g / 4 - 6 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem nebo rosením od začátku výskytu larvální stadium L1 - L3; max. 1x za vegetační sezónu)
> jabloň (obaleč jablečný) 1,8 g / 7,2 l vody / 100 m 2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
> jádroviny (mšice, vlnatka krvavá) 2,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace postřikem nebo rosením od začátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
> okrasné rostliny (molice skleníková, mšice, včetně mšice bavlníkové) 4 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem nebo rosením od počátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
> okurka pouze ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem nebo rosením od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)
> rajče pouze ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem nebo rosením od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)
> paprika pouze ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem nebo rosením od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)

Rozšířené použití přípravku povoleného dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb.

Dávkování:
>
mák (bejlomorka maková) 1,5 g / 3 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace od 55 BBCH do 61 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> peckoviny (štítenka zhoubná) 2,5 g / 3 -10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf; max. 1x za vegetační sezónu)
> třešeň, višeň (zobonosky) 2,5 g / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků; max. 1x za vegetační sezónu)
> třešeň, višeň (květopas peckový) 2,5 g / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
> třešeň, višeň (vrtule třešňová) 2,5 g / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
> slivoň (zobonosky) 2,5 g / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků; max. 1x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce čeledi Phytoseiidae (dravý roztoč Typhlodromus pyri), Aphidiidae (parazitická vosička Aphidius rhopalosiphi) a Coccinellidae (Slunéčko sedmitečné [Coccinella septempunctata]).

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 Při požití:
>
necítíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m při do použití do jádrovin a jabloní vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásma 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Mospilan 20 SP 2x1,8g - proti mandelince, mšicím, obaleči jablečnému, molici a vlnatce krvavéProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa