search

ATAK Fumigator 20g - vodou aktivovaná dýmovnice pro úplné hubení hmyzu

ATAK Fumigator 20g - vodou aktivovaná dýmovnice pro úplné hubení hmyzu
Hobby přípravek
-31%
ATAK Fumigator 20g - vodou aktivovaná dýmovnice pro úplné hubení hmyzu

ATAK Fumigator 20g - vodou aktivovaná dýmovnice pro úplné hubení hmyzu

za 459Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

ATAK® Fumigator je dýmovnice - vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení veškerých pohyblivých stádií hmyzu.

Charakteristika:

insekticid - vodou aktivovaný fumigant

Účinná látka:
cyfenothrin 72 g/kg

Přednosti ATAK® Fumigatoru:
Bezpečné použití bez zapalování.
Snadno použitelná a inovační technologie.

Působení přípravku:
ATAK® Fumigator je vhodný pro profesionální i neprofesionální uživatele. Jedná se o nový postup hubení hmyzu. Umožňuje zcela vyhubit hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částečky kouře proniknou do každé škvírky a praskliny a tak hubí i dobře schovaný hmyz. ATAK® Fumigator má zpožděné rozptýlení aktivní složky - kouř se začně uvolňovat až několik minut po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem. Další výhodou ATAK® Fumigatoru je použití bez obav z nebezpečí požáru či výbuchu. Účinnost je rychlá a úplná, uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky.

Použití:
Z prostor určených k ošetření odstraníme veškerá zvířata včetně ryb a neodolné rostliny. Zavřeme všechna dveřní a okenní otvory. Otevřeme všechna dvířka, zásuvky atd. uvnitř ošetřovaného prostoru. Plastový kelímek umístíme doprostřed plochy a po odtrhnutí hliníkového obalu do něj nalejeme vodu až do vyznačené úrovně. Poté odtrhneme hliníkový obal plechovky a plechovku umístíme červenou stranou směrem nahoru. Kouř se začne uvolňovat nejdříve za 30 sekund. Při ošetřování velkých prostor použijeme několik fumigatorů a jako první aktivujeme ty nejvzdálenější od východu. Během fumigace nesmějí být v ošetřovaném prostoru žádné osoby. Fumigator necháme v uzavřeném prostoru působit alespoň 2 hodiny, pro lepší účinek i přes noc. Při vstupu do ošetřených prostor otevřeme všechny okna a dveře a důkladně vyvětráme alespoň 5 minut. Postele nepoužíváme alespoň 6 hodin po fumigaci.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
> lezoucí hmyz (šváby, moli, brouci, pavouci, mravenci) 1 fumigator 20 g / 45 m2 plochy nebo 110 m3
> létavý hmyz (mouchy, komáři, vosy) 1 fumigator 20 g / 100 m2 plochy nebo 250 m3
> prachoví roztoči (i svrab) 1 fumigator 20 g / 250 m2 plochy nebo 615 m3

Aplikační poznámky:
Při použití v domácnosti se doporučuje provést fumigaci den před tzv. hlavním úklidem.
Přípravek nesmí přijít do styku s potravinami, tzn. v případě fumigace špíží apod. je třeba veškeré potraviny z asanovaného prostoru odstranit.
Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata.
V asanovaném prostoru se nesmí nacházet žádná domácí zvířata (rybičky, plazy, kočky, psi apod.).

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H315
Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy /par / aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303 + P361 + P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy):
> veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte
> opláchněte kůži vodou / osprchujte
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P309 + P311 Při expozici nebo necítíte-li se dobře:
>
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P304 + P341 Při vdechnutí:
>
při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P301 + P330 + P331 Při požití:
>
vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P391 Uniklý produkt seberte.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa