search

Cytrol Dust 150g - insekticidní popraš proti lezoucímu i létajícímu hmyzu

Cytrol Dust 150g - insekticidní popraš proti lezoucímu i létajícímu hmyzu
Hobby přípravek
-16%
Cytrol Dust 150g - insekticidní popraš proti lezoucímu i létajícímu hmyzu

Cytrol Dust 150g - insekticidní popraš proti lezoucímu i létajícímu hmyzu

za 75Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Cytrol Dust je širokospektrý insekticidní popraš s dlouhodobým účinkem na inertních površích jako je zdivo, beton, dřevo, kůra apod. vyznačující se nízkou toxicitou vůči teplokrevným živočichům.

Charakteristika:

Kontaktní biocid

Účinná látka:
cypermethrin 5 g/kg

Působení přípravku:
Cypermethrin je syntetický pyrethroid používaný především jako insekticid. U hmyzu účinkuje jako rychle působící neurotoxin. V půdě a rostlinách se snadno odbourává, při aplikaci na vnitřní inertní povrchy je však účinný po řadu týdnů. Působí kontaktně a požerově a je účinný i proti skrytě žijícím škůdcům. Hubí všechna vývojová stadia létajícího a lezoucího hmyzu a skladištních škůdců, roztoče však nehubí.

Použití:
Přípravek lze použít v domácnostech, skládkách, veřejných a stravovacích budovách, sklepních prostorách, technických a skladovacích prostorách, k ochraně muzejních preparátů a sbírek aj. Aplikace se provádí přímo z plastové lahve / foukačky tak, že odejmeme krytku směrem nahoru (netočíme), odklopíme pásku uzávěru se závitem, který musí zůstat na lahvi. Zmáčknutím lehve začne vycházet popraš ven z otvoru v uzávěru.

Dávkování:
> lezoucí hmyz (mravenci, švábi, škvoři, rusy apod.) 1 - 2 g / 1 m2 - rovnoměrně poprášíme místa výskytu a jejich přístupové cesty do vnitřních prostor obydlí
> létající hmyz (vosy, mouchy, moli, komáři apod.) 1 - 2 g / 1 m2 - aplikujeme v místech největšího výskytu např. skládky či okolí popelnic a všude tam, kde hmyz usedá, v případě potřeby lze dávku zvýšit na 2 - 6 g / 1 m2

Aplikační poznámky:
Není dovoleno použití přípravku na zvířatech.
Vstup do prostor, kde byl přípravek použit, lze ihned po aplikaci.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Vhodné / nevhodné použití:
Lze použít v potravinářských provozech na základě povolení ÚSKVBL ze dne 2/10/2009 pod čj. 82/2009.
Lze použít v místech, kde nelze použít postřik.
Není vhodný pro použítí v prašném prostředí, kde dochází k víření prachu.
Není vhodný pro použití v místech, která slouží pro přípravu pokrmů (např. kuchyňské linky), nebo která slouží k ukládání kuchyňského nádobí.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv / ochranné brýle, nebo obličejový štít / ochranné rukavice.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Návody a soubory ke stažení

1276004_Brožura - Cytrol Dust.pdf

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa