search

Pařezník 250g - přípravek na odstranění pařezů

Pařezník 250g - přípravek na odstranění pařezů
-17%
Pařezník 250g - přípravek na odstranění pařezů

Pařezník 250g - přípravek na odstranění pařezů

za 69Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Přípravek na pařezy - Pařezník je jemný práškový granulát bílé barvy, který pomáhá odstranit pařezy rozložením nebo vypálením.

Charakteristika:

Přípravek na pařezy

Složení:
> 50% KNO3 dusičnan draselný (CAS 7757-79-1;ES:231-818-8;PN 010806)

Použití:
Do středu pařezu vyvrtáme do hloubky cca 20 cm otvor o průměru cca 2 cm. Stejný otvor pak vyvrtáme šikmo ze strany asi 8 cm pod hranou pařezu tak, aby se oba otvory propojily. Do takto připravených otvorů nasypeme cca 200 g přípravku (100 g na otvor) a zalijeme teplou vodou, kterou je třeba pravidelně dolévat dle potřeby po dobu cca 4 - 6 týdnů. Během této doby je třeba chránit řeznou plochu pařezu před nadměrným deštěm. Nasycení pařezu přípravkem umožní jeho rychlý rozklad a usnadní jeho mechanické odstranění. Tímto způsobem lze zlikvidovat pařezy do průměru 30 cm. U větších průměrů je nutné počet otvorů úměrně navýšit.

Dávkování:
> 100 - 125 g na jeden otvor

Další možná použití:
Vypálením

Je-li možné odstranit pařez vypálením, pak můžeme cca 6 týdnů po absorci přípravku (viz. použití) postupovat jedním z následujících postupů:
> do děr nalijeme tekutý podpalovač a jakmile se vsákne, což může ovšem trvat i 4 týdny, pařez zapálíme a ten vyžhne až do kořenů (přípravek dodá kyslík k hoření)
> na pařez umístíme kovový sud, který nemá dno a uvnitř rozděláme oheň, k vyžhnutí pařezu dojde stejně jako v předchozím případě (přípravek dodá kyslík k hoření)

Likvidace "živého" pařezu
> přípravek lze použít také na čerstvý pařez, ale na podzim, kdy strom stahuje mízu; při tomto druhu aplikace se pak obecně doporučuje umrtvit pařez vhodným totálním herbicidem, další postup je pak možný dle výše uvedného

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H272
Může zesílit požár; oxidant.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy - Zákaz kouření.
P220 Uchovávejte / skladujte odděleně od oděvů / hořlavých materiálů.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P370 + P378 V případě požáru:
> k hašení použijte CO2, hasící prášek nebo vodu
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Pařezník 250g - přípravek na odstranění pařezůProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa