search

Norat H 2x60g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí

Norat H 2x60g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí
Hobby přípravek
-12%
Norat H 2x60g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí

Norat H 2x60g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí

za 64Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

NORAT H je granulovaná (maxi granule) vosková růžově zbarvená požerová nástraha k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan a krysa v uzavřených prostorách nebo jejich těsné blízkosti. NORAT H je vyrobený ze směsi atraktivních látek jako jsou cukr, sušená mrkev apod., přičemž hlavním nosičem je pšeničná, kukuřičná nebo ovesná mouka. Tato směs je formulována do velkých parafínových granulí o velikosti cca 14 mm vhodných zejména pro aplikaci ve vlhkých podmínkách, kdy jiné druhy nástrahy nelze použít. Granule jsou hydrofobní a k jejich rozpadu ve vlhku dochází až po několika dnech. Parafínový obal totiž zaručuje delší trvanlivost nástrahy i v extrémně vlhkých podmínkách po dobu nejméně 5 dní. NORAT H obsahuje hořké činidlo, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka.

Charakteristika:

Rodenticid

Účinné látky / složení:
0,0025 % antikoagulant brodifacoum (25 mg v 1 kg přípravku)
t.j.3-[3-(4´bromibifenyl-4yl-)-1,2,3,4 tetrahyro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
0,001 % denatonium benzoate (hořká chuťová složka zmírňující riziko nežádoucího požití)
69,9965 % atraktivní nástahový materiál (obilí, chuťové složky, pojiva)
30 % parafín (vosk)

Působení přípravku:
Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy, jenž hubí i rezistentní jedince. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, má však i kumulativní účinky tzn. i nepatrná požitá množství se v organismu sčítají. NORAT H je hlodavci velmi dobře přijímán. K úhynu, který nastává mezi 4 - 10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky dochází u potkana po konzumaci asi 2,3 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 0,3 g. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

Použití:
Nástrahu v uvedeném množství nasypeme pomocí lžičky k tomu určené do jedových staniček, jenž mohou být mimo originálních staniček také různé "krabičky": kartónové, plastové, kovové či dřevěné, s průchodem pro potkany o průměru cca 7 cm. Tyto staničky umístíme v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory apod. Staničky neumísťujeme v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Účinější a hospodárnější je vkládat po asanované ploše větší počet jedových staniček než naopak. Nástrahy doplňujeme vždy za 8 - 10 dní, a to tak dlouho, dokud trvá jejich odběr. Při vysokém zamoření se doporučuje umístit nástrahy v rozestupech 5 metrů.

Dávkování - na jednu deratizační staničku:
>
krysy a potkani 10 - 60 g / 1 deratizační stanička / na každých 10 m při nízkém zamoření, případně každých 5 m při vysokém zamoření

Vhodné použití:
NORAT H je vhodný do vlhkého prostředí.
NORAT H je vhodný míst s vyskytem potkana a krys.

Aplikační poznámky:
Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat.
Pro deratizaci je dobré využít výhod zimního období, kdy nutriční požadavky hlodavců jsou vyšší (pro udržení jejich tělesné teploty), a proto se stahují k obydlím za potravou.
Je třeba zabránit dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze, čehož lze docílit použítím deratizačních staniček.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
NORAT H se nesmí používat ve volné přírodě.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H373
Může způsobit poškození orgánů - krev - při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.
P220 Skladujete odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Norat H 2x60g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředíProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa