search

Vulcan Fumer Midi 4x11g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu

Vulcan Fumer Midi 4x11g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu
Hobby přípravek
-13%
Vulcan Fumer Midi 4x11g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu

Vulcan Fumer Midi 4x11g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu

za 349Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Vulcan Fumer Midi je insekticidní dýmovnice určená pro hubení širokého spektra obtížného létajícího a lezoucího hmyzu v uzavřených prostorech. Pro zajištění bezpečného a snadného používání je pro tento typ dýmovnice navržen speciální systém knotů nevydávající jiskry při zapálení. Dýmovnici lze použít v prázdných skladech, v domácím prostředí, ve veřejných hygienických prostorách včetně nemocnic (neobsazená lůžková oddělení), v průmyslových a obecních budovách a prostorech pro manipulaci s potravinami (skladování, výroba), apod. Vulcan Fumer Midi lze také použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích, veterinárních praxích a laboratorních ubytovacích prostorách pro zvířata (kromě ohrad a klecí pro zvířata). Dýmovnice nezanechává rezidua ani zápach.

Charakteristika:

insekticidní dýmovnice - biocid (balení obsahuje 4 kusy dýmovnic)

Účinná látka:
permethrin 13,25 %

Působení přípravku:
Pyrethroidní účinná látka permethrin působí na hmyz dráždivě a nutí i skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem, přičemž hmyz po kontaktu s dýmem hyne ve velmi krátké době, a to dotykově, požerově i fumigačně. Permethrin hubí všechna pohybová stadia létajícího a lezoucího hmyzu (moucha domácí, bzučivka zední, octomilka obecná, komáři, vosy, moli, blechy, štěnice domácí, mravenci, švábi, brouci aj.) a skladištních škůdců (lesák skladištní, dospělci pilouse černého aj.). včetně larev, není však účinná na vajíčka a kukly.

Použití:
Před dýmováním je nutné neprodyšně uzavřít asanovaný objekt (uzavřít okna, dveře, vypnout klimatizaci, větráky, ucpat díry, otvory apod.) Dále otevřeme všechna dvířka, zásuvky atd. uvnitř ošetřovaného prostoru. Z ošetřovaných prostor se také musí odstranit všechny nezabalené potraviny, krmiva, poživatiny, akvária, odvést domácí zvířata a zamezit přístupu nepoučeným osobám, zvláště pak dětem. Následně zvážíme kolik dýmovnic je třeba pro ošetření. Poté rozestavíme potřebné množství dýmovnic rovnoměrně na nehořlavé podložky, které jsou odolné vůči vysokým teplotám, např. talíř na hliníkové fólii o velikosti 50 x 50 cm. Jakmile máme takto vše připravené otevřeme dýmovnici a zapálíme vyčnívající knot. V případě použití několik dýmovnic zapalujeme jako první ty nejvzdálenější od východu tak, abychom nepracovali v dýmu. Asanovaný prostor označíme a opustíme nejméně na 2 hodiny, nejlépe přes noc a poté jej důkladně vyvětráme. Pro dosažení nejlepších výsledků se právě doporučuje provádět fumigaci v pozdním odpoledni.

Dávkování:
>
létající hmyz / 1 dýmovnice / 400 m3
> blechy a moli šatní / 1 dýmovnice / 100 m3
> štěnice domácí, mravenci, švábi a ostatní lezoucí hmyz / 1 dýmovnice / 25 m3

Upřesnění dávkování dle velikosti prostor (za předpokladu standardní výšky stropu 2,5 m):
>
prostor o velikosti do 8 x 5 m = 1 dýmovnice na likvidaci blech a molů (1/4 balení)
> prostor o velikosti do 8 x 5 m = 4 dýmovnice na likvidaci štěnic a jiného lezoucího hmyzu (1 balení)
> prostor o velikosti do 8 x 10 m = 2 dýmovnice na likvidaci blech a molů (1/2 balení)
> prostor o velikosti do 8 x 10 m = 8 dýmovnic na likvidaci štěnic a jiného lezoucího hmyzu (2 balení)
> prostor o velikosti do 16 x 10 m = 1 dýmovnice na likvidaci létajícího hmyzu (1/4 balení)
> prostor o velikosti do 16 x 10 m = 4 dýmovnice na likvidaci blech a molů (1 balení)
> prostor o velikosti do 16 x 10 m = 16 dýmovnic na likvidaci štěnic a jiného lezoucího hmyzu (4 balení)

Aplikační poznámky:
Při použití v domácnosti se doporučuje provést fumigaci den před tzv. hlavním úklidem.
V případě silného zamoření provádíme fumigaci 3x s odstupem 5 až 7 dní.
Optimální doba pro expozici lezoucího hmyzu je 4 - 6 hodin.
Neošetřujeme místa obydlená netopýry.
Vulcan Fumer Midi není určen pro použití na obilí.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Možné použítí v těchto prostorách:
Vulcan Fumer Midi je oznámen na Ministerstvu zdravotnictví pod číslem jednacím MZDR 18641/2016/SOZ a povolen pro použití v potravinářských provozech na základě stanoviska ÚSKVBL číslo 21/2016.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vulcan Fumer Midi je vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Vulcan Fumer Midi je nebezpečný pro včely.
Vulcan Fumer Midi je zákázán používat v volné přírodě.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování výparů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy - Zákaz kouření.
P220 Skladujte odděleně od oděvů a hořlavých materiálů.
P301 + P312 Při požití:
> necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P332 + P313 Při podráždění kůže:
> vyhledejte lékařskou pomoc
P370 + P378 V případě požáru:
>
k hašení použijte pěnu, suchý prášek, karbon dioxide nebo vodní mlhu
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa