search

ATAK Sada proti klíšťatům a komárům 50+50ml - hubí a odpuzuje klíšťata a komáry

ATAK Sada proti klíšťatům a komárům 50+50ml - hubí a odpuzuje klíšťata a komáry
Hobby přípravek
-21%
ATAK Sada proti klíšťatům a komárům 50+50ml - hubí a odpuzuje klíšťata a komáry

ATAK Sada proti klíšťatům a komárům 50+50ml - hubí a odpuzuje klíšťata a komáry

za 199Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

ATAK Sada proti klíšťatům a komárům je dvousložkový insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou k hubení klíšťat a komárů při plošných aplikacích ve venkovních prostorách. Přípravek působí po dobu nejméně několika dnů, a to podle kvality provedeného zákroku, druhu postřikovaného povrchu, intenzity slunečného záření, prašnosti apod. Na plochách, na kterých bylo aplikováno vápno, rychle podléhá deaktivaci.

Charakteristika:

Kombinovaný přípravek - sada přípravků v jedné krabičce
ATAK 50ml
GRASSFIL 50ml

ATAK
Je insekticidní přípravek, který hubí a odpuzuje klíšťata a komáry při plošných aplikacích (pod stromy a keři zastíněných trávníky, nebo na jiných plochách) v zahrádkářských koloniích, chatových osadách, okolo domů, na sportovištích, dětských hřištích, apod.

Charakteristika:

Kontaktní insekticid

Účinná látka:
permethrin 200g /l
tj. m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát

Působení přípravku:
Účinná látka permethrin je syntetická organická sloučenina široce používaná jako insekticid, akaricid a repelent. Patří do skupiny látek nazývaných pyrethroidy. Působí jako neurotoxin, zasahuje do funkce neuronů prodlužováním aktivace sodíkových kanálů. Účinkuje kontaktně a požerově na klíšťata a komáry, a současně vykazuje silný repelentní účinek - také na užitečný hmyz.

GRASSFIL
Je adjuvant (pomocný přípravek neobsahující pesticidy) obsahující min. 85 % polyterpenové pryskyřice, který vytváří pod vlivem slunečního světla polymerový film umožňující, aby se biologicky aktivní látka (obsažená v insekticidním přípravku) udržovala na ošetřených plochách po delší dobu.

Charakteristika:

adjuvant - pomocný přípravek

Účinná látka:
polyterpenová pryskyřice min 85 %

Působení přípravku:
GRASSFIL zamezuje rychlému splachování insekticidního přípravku z ošetřených ploch, což zajišťuje prodloužený účinek přípravku.

Příprava aplikační kapaliny:
Nejdříve je třeba dobře protřepat obsah lahve jak přípravku ATAK tak adjuvantu GRASSFIL. Následně odměříme potřebné množství obou přípravků a nalijeme je do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. Vše dobře promícháme. Vyprázdněné obaly třikrát propláchneme a výplachovou vodu vlijeme do nádržky postřikovače. Nádržku postřikovače poté doplníme vodou do požadovaný objem a znovu promícháme do získání jednorodé emulze. Aplikaci provádíme ihned bez odkladu.

Dávkování:
>
komáři, klíšťata 10 ml ATAKu + 10 ml GRASSFILu / 1 l vody / 20 m2

Aplikační poznámky:
Při aplikačním postřiku se plocha prochází ideálně dvakrát, a to ve směrech na sebe kolmých. Vzhledem k vývoji škůdců (klíšťat) se doporučuje termín postřiku ideálně v dubnu (2. polovina dubna), kdy je hlavní výskyt 1. generace klíšťat, až do konce června. Další postřik se doporučuje v polovině září (druhá generace klíšťat).
Při aplikaci se doporučuje používat hrubší postřik - pro lepší pokryvnost insekticidu.
Při aplikaci proti klíšťatům a komárům neošetřovat rostliny, které jsou určeny pro konzumaci nebo jako krmivo.
Vyhýbat se provádění zákroku v deštivých dnech a těsně před očekávanými dešťovými srážkami, které mohou způsobit spláchnutí postřikem nanesené vrstvy přípravku z postříkaných povrchů.
Vstup na ošetřené venkovní plochy je možný až po zaschnutí postřiku.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Insekticidní složka výrobku přípravek ATAK je toxická pro včely! Nepoužívat v blízkosti včelínů. Zákrok provádět v pozdních večerních hodinách nebo brzy ráno.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečná složka:
permethrin

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
>
vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa