FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 5kg - pro dezinfekci půdy

Ušetříte 17%
Novinka
FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 5kg - pro dezinfekci půdy
EAN8595618403531
Kód produktu1209104
Dostupnost: skladem
Výrobce:Forestina
Cena pro Vás:265,00 Kč
Běžná cena:319 Kč
Cena pro Vás bez DPH:219,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout

Popis produktu FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 5kg - pro dezinfekci půdy

Dusíkaté vápno obohacuje půdu o dusík a vápník. Využívá se k desinfekci půdy zvláště proti houbovým chorobám a tím zabraňuje nádorovitosti košťálovin a brukvovin. Výrazně také ničí semena plevelů i vajíčka slimáků.

Charakteristika:

Minerální dusíkato-vápenaté hnojivo
18% N + 50% CaO

Přednosti:
Desinfikuje půdu tzn. ničí zárodky chorob, škůdců i semena plevelů.
Podporuje nárůst zelené hmoty.
Snižuje kyselost půdy.
Zabraňuje nádorovosti košťálové zeleniny.

Použití:
Pro dezinfekci půdy rozhodíme dusíkaté vápno dva až tři týdny před setím či výsadbou na záhon a zapravíme jej v dávce cca 50 g na m2. Při aplikaci by měla být půda vlhká. Hnojení vzešlých kultur provádíme do řádků mezi rostliny, které musí být suché. Při aplikaci hnojiva do kompostu posypeme každou vrstvu odpadů o výšce cca 25 cm.

Dávkování:
> košťálová zelenina 30 - 100 g na 1 m2
> cibulová a listová zelenina 30 - 50 g na 1 m2
> celer a rajčata 40 - 50 g na 1 m2
> hrách a fazole 20 - 30 g na 1 m2
> ovocné stromy a jahody 30 - 50 g na 1 m2
> brambory 30 - 50 g na 1 m2
> obnova trávníků 40 - 50 g na 1 m2
> kompostování a dezinfekce půdy 100 g na 1 m2
> podzimní dezinfekce půdy 100 g na 1 m2

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
únor, březen, duben, květen, červen, červenec, září, říjen

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte návod k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.

Nebezpečné složky:
kyanamid vápenatý, hydroxid vápenatý, dusičnan vápenatý

Varování:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301 + P312 Při požití:
> necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304 + P340 Při vdechnutí:
> přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P310 Okamžite volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
  
 

Dotaz k produktu FORESTINA Mineral Dusíkaté vápno 5kg - pro dezinfekci půdy

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace