search

Rebel Čmelíkostop 5l - přípravek k hubení čmelíků

Rebel Čmelíkostop 5l - přípravek k hubení čmelíků
-12%
Rebel Čmelíkostop 5l - přípravek k hubení čmelíků

Rebel Čmelíkostop 5l - přípravek k hubení čmelíků

za 1 285Kč s DPH

Skladem u dodavatele

Termín dodání do 5 pracovních dní.

Popis produktu

REBEL Čmelíkostop je biocidní přípravek ve formě již naředěného přípravku (vodního spreje) k okamžitému použití určený k hubení čmelíků (Dermanyssus spp.) a jejich vývojová stádia. Používá se k desinsekci chovných prostorů při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění nových zvířat. REBEL Čmelíkostop lze dlouhodobě skladovat a použít k akutnímu ošetření.

Charakteristika:

biocid

Učinné látky:
deltamethrin 0,10 g/kg
tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát
piperonylbutoxid 3,1 g/kg
tj. 2-(2-butoxyethoxy)ethyl(2-propyl-4,5-methyldioxy)ether

Působení přípravku:
REBEL Čmelíkostop obsahuje dvě účinné látky Deltamethrin a Piperonylbutoxid. Deltamethrin je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škudce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škudců. Nemá systemický účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části prostoru kde je výskyt škůdce.
Piperonylbutoxid nemá sám o sobě pesticidní účinky. Je-li však přidán do insekticidních směsí, typicky do pyrethrinových, pyrethroidových nebo karbamátových insekticidů, jejich účinnost výrazně vzroste a tím se umožní dosažení vyšších nemetabolizovaných systémových koncentrací aktivního insekticidu v cílovém organismu po delší dobu.

Použití:
REBEL Čmelíkostop je nutné před použitím důkladně protřepat. Poté se nastaví tryska rozprašovače do otevřené polohy. Aplikace se provádí po důkladné mechanické očistě na stěny a zařízení chovných prostorů. Přípravek působí až 6 měsíců, přičemž tato hodnota je závislá na okolní teplotě a nasákavosti stěny. Při silném zamoření je třeba aplikaci opakovat po cca 3 měsících.

Dávkování:
REBEL Čmelíkostop je připraven k okamžitému použití v nádobce s mechanickým rozprašovačem bez jakéhokoli dalšího ředění. Spotřeba přípravku je cca 1 l na 7 - 10 m2.
Balení 5 l vystačí na cca 35 - 50 m2.

Aplikační poznámky:
Přípravek se nesmí používat v přítomnosti potravinových zvířat.
Zvířata lze vpustit do ošetřeného prostoru až po zaschnutí přípravku.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Nepoužívat ve volné přírodě ani k přímému ošetření lidí a zvířat.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečná složka:
reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Varování:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301 + P330 + P331 Při požití:
>
vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304 + P340 Při vdechnutí:
>
přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Rebel Čmelíkostop 5l - přípravek k hubení čmelíkůProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa