search

Sanatex VS 1kg - k ošetření ran po řezu a jiném poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin

Sanatex VS 1kg - k ošetření ran po řezu a jiném poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin
-17%
Sanatex VS 1kg - k ošetření ran po řezu a jiném poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin

Sanatex VS 1kg - k ošetření ran po řezu a jiném poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin

za 299Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

SANATEX VS je pomocný prostředek k ochraně ran po řezu nebo jiném mechanickém poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin ve formě pasty hnědé barvy charakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný. Je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. SANATEX VS má tixotropní vlastnosti, které častečně snižují stékavost. SANATEX VS je obzvláště vhodný do lokalit, kde je třeba často provádět ochranu dřevin, které byli poškozeny okusem.

Charakteristika:

pomocný prostředek na ochranu rostlin

Účinná látka:
vinyl-acetátová disperze 450 g/kg (45 %)

Působení přípravku:
SANATEX VS chrání poraněné dřeviny po řezu, po mechanickém poškození (např. těžba apod.) a po okusu zvěří či hlodavci. Nemá repelentní účinky.

Vhodné použití pro:
letní sanaci dřevin: ANO
zimní sanaci dřevin: ANO
sanaci poškozených dřevin ohryzem a loupání kůry: ANO
sanaci poškozených kmenů: ANO
sanaci škod černou zvěří: ANO
sanaci škod hlodavci: ANO

Způsob aplikace:
Přípravek se aplikuje postřikem nebo nátěrem. Poměrně rychle zasychá. K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a s vířivou tryskou. Při plnění postřikovače je třeba přípravek procedit sítem postřikovače. Nátěr se provádí speciálními kartáči na dlouhých rukojetí nebo širokými plochými štětci.

Příprava přípravku k aplikaci:
Přípravek SANATEX VS je před použitím nutné důkladně promíchat. Používá se zpravidla bez ředění, je však mísitelný s vodou, zředěním se však jeho účinnost podstatně snižuje.

Dávkování:
>
lesní dřeviny (ochrana ran po mechanickém poškození) 0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy / OL 0 dní (aplikace nátěrem nebo postřikem)
> okrasné dřeviny (ochrana ran po mechanickém poškození) 0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy / OL 0 dní (aplikace nátěrem nebo postřikem)
> ovocné dřeviny (ochrana ran po mechanickém poškození) 0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy / OL 0 dní (aplikace nátěrem nebo postřikem)
Balení 1kg (bez ředení) vystačí na cca 1 - 2 m2 ošetřené plochy.

Aplikační poznámky:
Aplikaci lze provádět při teplotě nad bodem mrazu cca nad 5°C.
Aplikaci lze provádět i na vlhký, ne však mokrý podklad, přípravek však musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.
SANATEX VS po aplikaci rychle zasychá. Po práci je třeba všechny pomůcky, zejména postřikovače, důkladně vymýt. Zaschlý přípravek se dá jen velmi těžko odstranit.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska včel.
Expozice ostatních skupin necílových organismů je vyloučena.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
>
vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Návody a soubory ke stažení

1236002_Příbalový leták (TORA) Sanatex VS.pdf

Sanatex VS 1kg - k ošetření ran po řezu a jiném poškození ovocných, okrasných a lesních dřevinProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa