search

Discus 3x2g - proti strupovitosti, padlí, americkému padlí a skvrnitosti

Discus 3x2g - proti strupovitosti, padlí, americkému padlí a skvrnitosti
Hobby přípravek
-26%
Discus 3x2g - proti strupovitosti, padlí, americkému padlí a skvrnitosti

Discus 3x2g - proti strupovitosti, padlí, americkému padlí a skvrnitosti

za 109Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Discus® je postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu (WG) proti houbovým chorobám jabloně, hrušně, máku setého, angreštu, rybízu, borůvky, brusnice brusinky a růží.

Charakteristika:

Kontaktní fungicid

Účinná látka:
kresoxim - methyl 500 g/kg (50 %)
tj. methyl (E)-2-methoxyimino-(2-(o-tolyloxymethyl)fenyl) acetát

Působení přípravku:
Discus® je fungicid účinný proti houbovým chorobám jabloně (strupovitost jabloně - Venturia inaequalis, padlí jabloňové - Podosphaera leucotricha), máku setého (helmintosporióza máku - Helminthosporium papaveris), angreštu (americké padlí angreštové - Sphaerotheca mors - uvae) a růží (padlí růžové -Sphaerotheca pannosa a černá skvrnitost růže - Diplocarpon rosae). Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spor. Působení je preventivní. Přípravek je z místa dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Přípravek je plně selektivní v jakékoli růstové fázi.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
jabloň, hrušeň (strupovitost jabloně, padlí jabloňové, strupovitost hrušně ) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace postřikem nebo rosením v intervalu 7 - 14 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
> angrešt, rybíz, borůvka, brusnice brusinka (americké padlí angreštové) 2 / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením v intervalu 10 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> mák (helminthosporióza máku) 2 - 2,5 g / 4 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace postřikem; max. 1x za vegetační sezónu)
> růže venkovní i skleníkové (padlí růžové, černá skvrnitost růže) 2 - 3 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT dny (aplikace postřikem v intervalu 7 - 12 dní; max. 3x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámka:
Přípravek neaplikujeme ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodrženi návodu na použití a správné aplikaci pro včely, zvěř, ptáky, užitečné členovce a půdní organismy přijatelné.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H351
Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P308 + P313 Při expozici, nebo podezření na ni:
>
vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti k povrchové vodě: 4 m při aplikaci do angreštu, rybízu, borůvky a brusnice brusinky, 14 m při aplikaci do jabloní a hrušní, 6 m při aplikaci do růží do 50 cm, 18 m při aplikaci do růží nad 150 cm.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Návody a soubory ke stažení

1250119_Příbalový leták (AgroBio) Discus.pdf

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa