search

Magnicur Core 3x1,5g - k ochraně proti skvrnitosti listů, rzi, padlí a strupovitosti

Magnicur Core 3x1,5g - k ochraně proti skvrnitosti listů, rzi, padlí a strupovitosti
Hobby přípravek
-15%
Magnicur Core 3x1,5g - k ochraně proti skvrnitosti listů, rzi, padlí a strupovitosti

Magnicur Core 3x1,5g - k ochraně proti skvrnitosti listů, rzi, padlí a strupovitosti

za 89Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Magnicur Core (dříve Zato® 50 WG) patří o skupiny výrobků řady Garden Protec francouzské firmy SBM Life Science. Představuje fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu určený k ochraně jabloní a révy proti houbovým chorobám.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinná látka:
trifloxystrobin 500g/kg
tj. methyl alfa (methoxyimino)-2(át

Působení přípravku:
Magnicur Core (dříve Zato® 50 WG) je fungicid ze skupiny strobilurinů. Přípravek dlouhodobě účinkuje proti širokému spektru patogenů. Působí originálním tzv. mesostemickým účinkem charakterizovaným vysokou afinitou (slučivostí) účinné látky trifloxystrobinu s voskovými vrstvičkami na povrchu rostlin. Vlivem pohybu par dochází k dalšímu rozprostření a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Malé biologicky aktivní množství trifloxystrobinu proniká dovnitř rostlinných tkání a působí translaminárně. Cévní soustavou rostlin se šíří velmi málo nebo vůbec. Trifloxystrobin obzvláště účinně zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogeně v povrchových vrstvách rostlinných tkání. Biochemický způsob účinku spočívá v blokování transferu elektronů v mitochondriích buněk patogenů.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřenou dávku přípravku vsypeme do nádrže postřikovače předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplníme na stanovený objem. Při aplikací směsí nelze mísit koncentráty a jednotlivé přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.

Dávkování:
>
jabloň (strupovitost jabloně, padlí jabloňové) 1,5g / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (do počátku skanutí z povrchu listů; max. 3x za vegetační sezónu; interval mezi jednotlivými aplikacemi 10 dní)
> réva (padlí révové) 1,25 -1,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (do počátku skanutí z povrchu listů; max. 3x za vegetační sezónu; interval mezi jednotlivými aplikacemi 10 dní)

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloň
1. ) Proti strupovitosti ošetřujeme preventivně opakovanými aplikacemi od fáze viditelné zelené špičky listů, přednostně v období nejsilnějšího infekčního tlaku, tj. od druhé poloviny dubna do konce května od fáze zeleného poupěte do 1 - 2 týdnů po odkvětu. Ošetřuje se v intervalech 7 - 10 dní do velikosti plodů 40 mm nebo 10 - 14 dní od velikosti plodů 40 mm. S hlediska omezení vzniku resistence doporučujeme ošetření přípravkem Magnicur Core (dříve Zato® 50 WG) střídat s fungicidy s odlišným mechanizmem účinku a Magnicur Core (dříve Zato® 50 WG) pokud možno kombinovat s vhodným kontaktním fungicidem. Při ošetření proti strupovitosti přípravek současně účinkuje i proti padlí jabloňovému.
2. ) Kurativní (léčebné) ošetření proti strupovitosti je výjimečně možné za předpokladu spolehlivé signalizace. Ošetření se musí provést do 72 hodin od počátku infekce. Pokud trvají podmínky pro infekci, mělo by další ošetření přípravkem Magnicur Core (dříve Zato® 50 WG) následovat po 7 - 10 dnech. Přípravek zároveň účinkuje i proti padlí jabloňovému.
3. ) Proti padlí jabloňovému ošetřujeme preventivně od období 1 - 2 týdny před květem do července v intervalech 10 - 12 dní.
4. ) Aplikace v období po ukončení kvetení omezuje výskyt skládkových chorob, zejména hnědé kruhové hniloby (Pezicula spp.). Pozdní aplikace (14 - 28 dní před sklizní) jsou účinné proti skládkovým chorobám, zejména skládkové strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis), hnědé kruhové hnilobě (Pezicula spp.) a peniciliové (Penicillium spp.) hnilobě plodů.

Réva
1. ) Proti padlí révovému ošetřujeme preventivně, přednostně v době nejsilnějšího infekčního tlaku, tj. od poloviny června do konce července. Ošetření opakujeme v intervalu 10 - 14 dní. Nižší z uvedeného rozpětí dávek použít pro preventivní ošetření za slabšího infekčního tlaku.
2. ) Přípravek je současně účinný i proti černé hnilobě révy (Guignardia bidwellii) a červené spále révy (Pseudopeziza tracheiphila). Vedlejší účinnost vykazuje i proti plísni révové (Plasmopara viticola), černé skvrnitosti révy (Phomopsis viticola), šedé hnilobě (Botryotinia fuckeliana) a bílé
hnilobě révy (Metasphaeria diplodiella).

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

Dávkování:
>
okrasné rostliny (skvrnitosti listů, padlí, rzi) 1,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (preventivně, při prvním výskytu; do počátku skanutí z povrchu listů; max. 3x za vegetační sezónu; interval mezi jednotlivými aplikacemi 10 dní)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
>
vzhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa