search

Formitox křída 8g - k hubení mravenců v interiérech bytových a nebytových prostorů

Formitox křída 8g - k hubení mravenců v interiérech bytových a nebytových prostorů
Hobby přípravek
-23%
Formitox křída 8g - k hubení mravenců v interiérech bytových a nebytových prostorů

Formitox křída 8g - k hubení mravenců v interiérech bytových a nebytových prostorů

za 30Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

FORMITOX křída je rychlý, účinný kontaktní insekticidní přípravek ve formě bílé křídy o hmotnosti 8g určený k hubení mravenců druhu Monomorium pharaonis (Mravenec faraon) v interiérech bytových a nebytových prostorů. Doba působení účinku FORMITOXu křída je cca 30 minut po aplikaci.

Charakteristika:

Biocid

Účinné látky:
piperonyl 20 g/kg
tetramethrin 4 g/kg
permethrin 20 g/kg

Přednosti FORMITOXu křídy:
Velice snadná aplikace.
Praktické balení - rozměry křídy jsou cca 8,5 x 1,3 x 1,3 cm.
Vhodný doplněk k přípravku FORMITOX EXTRA.

Působení přípravku:
FORMITOX křída obsahuje tři účinné látky a to piperonyl, jenž nemá sám o sobě pesticidní účinky. Je-li však přidán do insekticidních směsí, typicky do pyrethrinových, pyrethroidových nebo karbamátových insekticidů, jejich účinnost výrazně vzroste a tím se umožní dosažení vyšších nemetabolizovaných systémových koncentrací aktivního insekticidu v cílovém organismu po delší dobu. Druhou účinnou látkou je tetramethrin silný syntetický insekticid patřící do skupiny pyrethroidů. Třetí účinnou látkou je permethrin syntetická organická sloučenina široce používaná jako insekticid, akaricid a repelent. Patří také do skupiny pyrethroidů. Působí jako neurotoxin, zasahuje do funkce neuronů prodlužováním aktivace sodíkových kanálů. Účinkuje kontaktně a požerově na klíšťata a komáry, a současně vykazuje silný repelentní účinek - také na užitečný hmyz.

Použití a dávkování:
FORMITOX křída je dodáván zabalený v igelitovém sáčku, ze kterého je nejdříve nutné jej výjmout. Následně označíme místo na kterém se vyskytují nežádoucí mravenci čárou stejně, jako když píšeme "běžnou" křídou na tabuli. Mravenci pak hynou do cca 30 minut po kontaktu s křídou. Lze tak jednoduše vytvořit i uzavřený prostor na kterém se mravenci mohou od svého hnízda pohybovat. Po použití lze FORMITOX křídu jednoduše setřít ubrouskem nebo hadříkem či houbou. Případné rozlomení křídy nesnižuje její použítí a účinnost.

Aplikační poznámky:
FORMITOX křída není určený k běžnému použití jako psací pomůcka školní křída, byť vypadá stejně !
Na místa ošetřená FORMITOXem křída je nutné zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332 + P313 Při podráždění kůže:
>
vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
> několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa