search

Karate Zeon 5 SC 20ml - k hubení savých a žravých škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin - proti

Karate Zeon 5 SC 20ml - k hubení savých a žravých škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin - proti
Hobby přípravek
-20%
Karate Zeon 5 SC 20ml - k hubení savých a žravých škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin - proti

Karate Zeon 5 SC 20ml - k hubení savých a žravých škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin - proti

za 99Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Karate® se Zeon technologií 5 CS je insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu v hrachu, bramboru, krmné řepě, jádrovinách, peckovinách, révě vinné, jahodníku, brukvovité zelenině, rajčeti a okrasných rostlinách.

Charakteristika:

Kontaktní insekticid

Účinná látka:
50 g/l lambda-cyhalothrin
tj. směs obsahující stejné množství (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát a (R)-alfa-kyano-3fenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2dimethylcyklopropankarboxylát

Působení přípravku:
Přípravek KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae). Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20 - 25°C. Při vysokých teplotách účinnost klesá.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikátoru předem naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Používáme dokonale čisté aplikační zařízení.

Dávkování:
>
brambor (mandelinka bramborová) 1,5 ml / 3 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace, v době maxima líhnutí larev; ošetřovat do stádia L3 včetně; max. 1x za vegetační sezónu)
> brambor (mšice) 3 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením; max. 1x za vegetační sezónu)
> hrách (listopasi, mšice) 1 ml / 2-6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením, proti listopasům se ošetřuje po vzejití hrachu!; max. 1x za vegetační sezónu)
> jabloň (obaleč jablečný, podkopníčci) 1 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
> jádroviny, peckoviny (housenky) 0,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením před květem; max. 1x za vegetační sezónu)
> jahodník (květopas jahodníkový) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením před květem)
> mrkev, petržel, kopr vonný (makadlovka kmínová, obaleči) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením před květem)
> okrasné rostliny do 50 cm (brouci, housenky, mšice, ploštice, třásněnky) 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením; max. 1x za vegetační sezónu)
> rajče ve skleníku a ve foliovníku (molice skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem nebo rosením; max. 1x za vegetační sezónu)
> rajče ve skleníku a ve foliovníku (mandelinka bramborová) 1,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace v době maxima líhnutí larev, ošetřování do stadia L3 včetně)
> řepa krmná (mšice) 1,5 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace)
> réva vinná (obaleči) 1,5 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
> zelenina brukvovitá (dřepčíci) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením po výsadbě; max. 1x za vegetační sezónu)
> zelenina brukvovitá (plodomorka zelná) 0,6 ml / 2- 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením; max. 1x za vegetační sezónu)
> zelenina brukvovitá (housenky můr) 2 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením; max. 1x za vegetační sezónu)
> zelenina brukvovitá (bělásek zelný) 1 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Před ošetřením okrasných rostlin se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.
Přípravek neaplikujeme ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.
Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!
Vstup na ošetřené pozemky či do ošetřených prostor je možný nejdříve za 2 dny po aplikaci, není-li v návodu k použití stanoveno jinak.
Po dobu 7 dní po ošetření zamezte vstupu osob a pohybu zvířat na ošetřené ploše.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Rizika vzniku rezistence škodlivých organismů:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujeme tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu /dýmu / plynu / mlhy/ par/ aerosolů.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m při do použití do jabloní vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m při do použití do krmné řepy vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m při do použití do brambor vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m při do použití do kopru vonného, mrkve a petržele vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m při do použití do révy vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m při do použití do hrachu vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 35 m při do použití do jádrovin a peckovin vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m při do použití do jahodníku vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m při do použití do brukvovité zeleniny vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m při do použití do okrasných rostlin do 50 cm vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku při do použití do jádrovin a peckovin.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku při do použití do jabloní.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku při do použití do révy.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku při do použití do krmné řepy.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku při do použití do brambor a okrasných rostlin do 50 cm.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku při do použití do kopru vonného, mrkve, petržele, jahodníku a brukvovité zeleniny.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku při do použití do hrachu.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky důkladně vyvětrejte.

Karate Zeon 5 SC 20ml - k hubení savých a žravých škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin - protiProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa