search

Actellic Smoke Generator No.20 90g - insekticidní dýmovnice pro hubení skladištních škůdců komodit

Actellic Smoke Generator No.20 90g - insekticidní dýmovnice pro hubení skladištních škůdců komodit
Profi přípravek
-20%
Actellic Smoke Generator No.20 90g - insekticidní dýmovnice pro hubení skladištních škůdců komodit

Actellic Smoke Generator No.20 90g - insekticidní dýmovnice pro hubení skladištních škůdců komodit

za 199Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro profesionální použití.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Actellic® Smoke Generator No.20 je širokospektrý insekticid ve formě generátoru dýmu pro použití v prázdných skladech před uskladněním produktů. Actellic® Smoke Generator No.20 je účinný na širokou škálu skladištních škůdců, moučných roztočů a molů, zavíječů a obilních roztočů. Zejména účinný je na létající hmyz (dospělce zavíječů, molů, dvoukřídlých) a volně lezoucí škůdce (brouky, larvy, housenky aj.). Hubí veškerá stadia hmyzu kromě vajíček. Actellic® Smoke Generator No.20 je hydrolyzován silnými kyselinami a zásadami, není korozivní vůči mosazi, nerezu a hliníku. Nepoškozuje nylon a polyetylén.

Charakteristika:

insekticidní dýmovnice - biocid (balení obsahuje 1 dýmovnici)

Účinná látka:
pirimifos-methyl (ISO) 225 g/kg-1
tj. O-(2-diethylamin-6-methylpyrimidin-4-yl)-O,O-dimethyl-fosforthioát)

Působení přípravku:
Účinná látka pirimofos-methyl dýmovnice Actellic® Smoke Generator No.20 je klasifikovaná jako organo-fosfátový insekticid, který ve spojení s nosičem vytváří po zapálení termický aerosol, tj. směs dýmu a plynu vyvíjeného hořením nosiče a disperzní fáze účinné látky. Hustý dým působí dotykově i fumigačně, dráždí hmyz a vypuzuje jej z úkrytů. Po ošetření zůstává nepříjemný charakteristický zápach trvající několik dnů. Actellic Smoke Generator No.20 je nízkotoxický vůči teplokrevným živočichům.

Použití:
Před dýmováním je nutné neprodyšně uzavřít asanovaný objekt (uzavřít okna, dveře, vypnout klimatizaci, větráky, ucpat díry, otvory apod.) Z ošetřovaných prostor se musí odstranit všechny nezabalené potraviny, krmiva, poživatiny, akvária, odvést domácí zvířata a zamezit přístupu nepoučeným osobám, zvláště pak dětem. Následně zvážíme kolik dýmovnic je třeba pro ošetření. Poté rozestavíme potřebné množství dýmovnic Actellic® Smoke Generator No.20 rovnoměrně na nehořlavé (ohnivzdorné) podložky, které jsou odolné vůči vysokým teplotám, např. talíř na hliníkové fólii o velikosti 50 x 50 cm. Jakmile máme takto vše připravené protřepeme před zapálením dýmovnici Actellic® Smoke Generator No.20, aby se uvolnil její obsah. Poté odtrhneme kulatou papírovou nálepku na víčku. Uchopíme přiloženou prskavku a držíme ji za vyčnívající drátěný konec a opatrně vsuneme do otvoru dýmovnice tak, aby z plechovky vyčnívala pouze zašpičatělá část pyrotechnického povlaku s obnaženým drátem kolmo vzhůru. Následně zápalkou nebo zapalovačem zapálíme zúžený konec prskavky. Jakmile je zúžený konec zapálen a začne prskat, vsuneme prskavku urychleně co možná nejhlouběji do plechovky a zatlačíme směrem dolů. Vývin dýmu trvá cca 2 - 3 minuty. Asanovaný prostor urychleně opustíme. Dýmovnice Actellic® Smoke Generator No.20 musí vždy celá vyhořet přičemž je určena pouze pro jedno použití. Balení obsahuje dvě prskavky pro případ, že by se snad jedna dobře nezapálila.
V případě použití několik dýmovnic Actellic® Smoke Generator No.20 zapalujeme jako první ty nejvzdálenější od východu a vzhledem k tomu, že není možné okamžitě po zapálení opustit prostor, je důležité, aby pracovníci použili vhodnou respirační masku, tak aby nepracovali v dýmu. Asanovaný prostor označíme a opustíme nejméně na 24 hodin přičemž se ubezpečíme, že jsou všechny dveře uzamčené! Po uplynutí 24 hodin prostor alespoň na jednu hodinu vyvětráme, než-li se v něm začne opět pracovat. Pokud se musíme do prostoru během prvních 4 hodin po zapálení dýmovnice vrátit, použijeme vhodný respirátor / ochranu dýchacích cest.

Aplikační poznámky:
Prostory pro skladování komodit (pšenice, ječmen, oves, proso, pohanka, kukuřičná rýže, triticale, jáhly, čirok a žito) by měly být ošetřené proti škůdcům v pozdním jaru či počátkem léta.
Nejzažší čas pro aplikaci je těsně před sklizní obilí.
Pokud je zamoření škůdci velmi intenzivní, opakuje se stejný postup po 6 týdnech tak, aby poslední aplikace byla provedena před sklizní.
Actellic® Smoke Generator No.20 nejlépe funguje, je-li teplota v ošetřovaném prostoru minimálně 20° C.
Při fumigaci musí být celý objekt včetně oken a dveří neprodyšně uzavřen a ošetřený prostor zřetelně označen!
Doporučuje se zkontrolovat, zda v asanovaném objektu nedošlo ke vznícení hořlavého materiálu, jehož odstranění z blízkosti dýmovnice mohlo být předem opomenuto, a tak zamezit případnému požáru.
Do zadýmovaného prostoru nevstupovat po dobu 24 hodin, v případě nutnosti vstoupit během prvních 4 hodin po zapálení dýmovnice do asanovaného prostoru použijeme vhodný respirátor / ochranu dýchacích cest.

Dávkování:
>
skladištní škůdci (létající a lezoucí hmyz, roztoči) 1 dýmovnice / 570 m3

Možné použítí v těchto prostorách:
Prázdné prostory pro skladování komodit před jejím uskladněním.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
pozdní jaro, počátek léta, před sklizní obilí

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Actellic Smoke Generator No.20 je toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Actellic Smoke Generator No.20 je nízkotoxický vůči teplokrevným živočichům.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H228
Hořlavá tuhá látka.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304 + P340 Při vdechnutí:
>
přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P312 Necíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
SP03 Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.
SPO5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Actellic Smoke Generator No.20 90g - insekticidní dýmovnice pro hubení skladištních škůdců komoditProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa