search

Topas 100 EC 10ml - proti padlí na révě, jádrovinách, angreštu a zelenině

Topas 100 EC 10ml - proti padlí na révě, jádrovinách, angreštu a zelenině
Hobby přípravek
-18%
Topas 100 EC 10ml - proti padlí na révě, jádrovinách, angreštu a zelenině

Topas 100 EC 10ml - proti padlí na révě, jádrovinách, angreštu a zelenině

za 79Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Topas® 100 EC je fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně proti padlí na révě, jádrovinách, angreštu a zelenině.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinná látka:
100 g/l penconazole
tj. (RS)-1-(2,4-dichlor-beta-propylfenethyl)-1H-1,2-triazol

Působení přípravku:
Topas® 100 EC je systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí. Účinná látka penconazole patří do DMI skupiny fungicidních látek. Proniká do rostliny prostřednictvím listů do 24 hodin po aplikaci. Po této době nemůže dojít ke smytí deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně - směrem k novým přírůstkům. Penconazole působí především na mycelium, respektive hyfy. Použití je jak preventivní, tak i kurativní. Fungicidní účinnost penconazole spočívá v tom, že brzdí syntézu ergosterolu a tak brzdí funkci buněčných membrán.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě. K aplikaci používáme dokonale čisté aplikační zařízení.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
jádroviny (padlí jablońové) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením v intervalu 10 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> jádroviny (strupovitost) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (aplikace postřikem nebo rosením v intervalu 10 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> réva vinná (padlí révové) 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace postřikem nebo rosením v intervalu 8 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> angrešt, rybíz černý (americké padlí angreštové) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 20 dní (aplikace postřikem v intervalu 7 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> okurka ve skleníku (padlí) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 8 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> okurka na poli (padlí) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 8 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> rajče (padlí) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 8 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> tykev (padlí) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 8 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> baklažán (padlí) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 10 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> paprika (padlí) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 10 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> meloun cukrový i vodní (padlí) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dní (aplikace postřikem v intervalu 10 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> cuketa (padlí) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 10 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> jahodník (padlí jahodníkové) 5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 10 dní; max. 2x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámka:
Za účelem ochrany necílových členovců neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen, červenec

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P308 + P313 Při expozici, nebo podezření na ni:
>
vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí:
> vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa