search

Sercadis 5ml - proti strupovitosti na jádrovinách, padlí jabloňovému a révovému

Sercadis 5ml - proti strupovitosti na jádrovinách, padlí jabloňovému a révovému
Novinka
Hobby přípravek
-16%
Sercadis 5ml - proti strupovitosti na jádrovinách, padlí jabloňovému a révovému

Sercadis 5ml - proti strupovitosti na jádrovinách, padlí jabloňovému a révovému

za 79Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Sercadis je postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně révy proti padlí révovému a jádrovin proti padlí jabloňovému a strupovitosti.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinná látka:
fluxapyroxad 300 g/l (26,5 %)
tj. 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[2-(3,4,5-trifluorophenyl)phenyl]pyrazole-4-carboxamide

Působení přípravku:
Sercadis obsahuje účinnou látku fluxapyroxad, krerá vykazuje výborný preventivní i kurativní účinek. Účinná látka fluxapyroxad patří do skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI) a silně inhibuje klíčení spór hub, prodlužování houbových vláken, růst mycelia a sporulaci, pokrývá tedy účinně všechny fáze růstu a rozmnožování hub a zabraňuje tak vývoji houbových chorob. Velmi dobře působí proti třídám hub: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes a Zygomycetes.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijime bezprostředně po přípravě. K aplikaci používáme dokonale čisté aplikační zařízení.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
réva vinná (padlí révové) 1,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (aplikace postřikem nebo rosením od prvního vyvinutého listu do fáze vybarvených bobulí v intervalu 10 - 21 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> jádroviny (padlí jablońové) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (aplikace postřikem nebo rosením od počátku rašení do počátku zrání v intervalu 7 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> jádroviny (strupovitost) 2,5 - 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (aplikace postřikem nebo rosením od počátku rašení do počátku zrání v intervalu 7 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování:
H351
Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Sercadis 5ml - proti strupovitosti na jádrovinách, padlí jabloňovému a révovémuProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa