search

Switch 2x5g - k ochraně révy a jahodníku proti plísni šedé

Switch 2x5g - k ochraně révy a jahodníku proti plísni šedé
Hobby přípravek
-20%
Switch 2x5g - k ochraně révy a jahodníku proti plísni šedé

Switch 2x5g - k ochraně révy a jahodníku proti plísni šedé

za 130Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Switch je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně révy vinné a jahodníku proti plísni šedé.

Charakteristika:

Systémový i kontaktní fungicid

Účinné látky:
cyprodinil 375 g/kg
tj. N-(4-cyklopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)anilin
fludioxonyl 250 g/kg
tj. 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3- karbonitril

Působení přípravku:
Switch je systemicky i kontaktně působící fungicid obsahující dvě účinné látky a to cyprodinil a fludioxonyl. Účinná látka cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselin. Do rostliny proniká velice rychle prostřednictvím listů již v průběhu 2 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže již být účinná látka smyta deštěm. V rostlině se tato účinná látka pohybuje akropetálně směrem k novým přírůstkům a translaminárně. Účinná látka fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je účinná látka odvozená z pyrrolnitrinu, přírodní antimykotické látky produkované půdními bakteriemi rodu Pseudomonas spp. Fludioxonil je širokospektrý fungicid s reziduálním účinkem. Switch vykazuje vysokou fungicidní účinnost proti plísni šedé.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě. K aplikaci používáme dokonale čisté aplikační zařízení.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
réva (plíseń šedá) 9,6 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (aplikace v období 71 BBCH a 75 BBCH postřikem nebo rosením; max. 2x za vegetační sezónu)
> jahodník (plíseń šedá) 10 g / 20 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem v intervalu 7 - 12 dní; max. 3x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence aplikujeme tento přípravek preventivně a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
> vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Návody a soubory ke stažení

1252028_Příbalový leták (AgroBio) Switch.pdf

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa