search

Silwet Star 100ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou

Silwet Star 100ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou
-22%
Silwet Star 100ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou

Silwet Star 100ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou

za 345Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Silwet Star je neiontová pomocná látka - organosilikonové supersmáčedlo určené ke zlepšení pokrývnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou.

Charakteristika:

pomocná látka

Účinné látky:
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
allyloxypolyethyleneglycol 20 %
polyalkylenoxidem 80 %

Působení:
Organosilikonové smáčedlo Silwet Star zvyšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Silwet Star významně snižuje povrchové napětí kapalin a proto lze docílit kvalitní ošetření i na rostlinách, jejichž povrch neumožňuje rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuje odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a umožňuje snížit množství aplikační kapaliny. Má sníženou pěnivost a nízký bod tuhnutí.

Proč je vhodné přidat smáčedlo do aplikační kapaliny v bodech:
> zvyšuje odolnost aplikační kapaliny proti smytí = zvyšuje účinnost aplikovaného přípravku
> snižuje množství použité aplikační kapaliny = ekonomický efekt v podobě snižení nákladů
> zvyšuje přilnavost aplikační kapaliny na různých typech povrchů = rostliny mohou mít specifické vlastnosti např. voskové listy, mastné listy, chlupaté listy apod.
> pomáha pokrýt aplikační kapalinou i těžko dostupná místa jako např. zkroucení listů kdy smáčedlo rozvede aplikační kapalinu i proti zemské gravitaci
> v případě použití kontaktních přípravků kdy je důležitá velice dobrá pokryvnost aplikační kapaliny je smáčedlo nepostradatelné

Příprava aplikační kapaliny:
Je třeba dodržovat následující postup plnění nádrže aplikačního zařízení dle následujích bodů.
1. Naplníme nádrž do poloviny potřebného objemu vodou.
2. Přidáme pesticid nebo hnojivo podle doporučení v návodu.
3. Důkladně promícháme.
4. Přidáme smáčedlo Silwet Star podle doporučení v návodu.
5. Opět důkladně promícháme.
6. Přidáme zbývající vodu do 100 % potřebného objemu.

Dávkování:
> všechny plodiny, orná půda - před setím a sázením; na strniště, příprava půdy před zalesněním, nezemědělská půda (zlepšení smáčivosti aplikačních kapalin) 1 - 15 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL se řídí etiketou použitého přípravku viz. aplikační poznámky

Aplikační poznámky:
Silwet Star se používá s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy nebo desikanty v koncentracích 0,01 - 0,15 % v aplikační kapalině v závislosti na jejím množství na 100 m2 . Nejvyšší přípustná koncentrace je 0,15 % v aplikační kapalině a dávka nesmí překročit 3 ml na 100 m2. Obvykle se používá dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m2 . Aplikace fungicidu, insekticidu, herbicidu nebo desikantu se řídí rozsahem platné registrace. Ochranná lhůta a podmínky použití se řídí podle použitého fungicidu, insekticidu, akaricidu herbicidu nebo desikantu ke kterému se Silwet Star přidává. Silwet Star je určen k aplikaci s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo desikanty do všech indikací. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H332
Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P340 Při vdechnutí:
>
přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Silwet Star 100ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinouProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa