search

Norat ATG 3kg profi - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí

Norat ATG 3kg profi - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí
Profi přípravek
-18%
Norat ATG 3kg profi - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí

Norat ATG 3kg profi - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí

za 610Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro profesionální použití.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

NORAT ATG profi je granulovaná vosková načervenale zbarvená požerová nástraha k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa, myš domácí a další drobní hlodavci v uzavřených prostorách nebo jejich těsné blízkosti např. chaty, kůlny, bytové jednotky, sklepy, půdy apod. NORAT ATG profi je vyrobený ze směsi atraktivních látek jako jsou cukr, sušená mrkev, která je však ve směsi převládající apod., přičemž hlavním nosičem je pšeničná, kukuřičná nebo ovesná mouka. Tato směs je fomulována do velkých parafínových granulí o velikosti cca 8 mm vhodných zejména pro aplikaci ve vlhkých podmínkách, kdy jiné druhy nástrahy nelze použít. Granule jsou hydrofobní a k jejich rozpadu ve vlhku dochází až po několika dnech, zpravidla po 5 dnech. Parafínový obal zaručuje delší trvanlivost nástrahy ve vlhkých podmínkách. NORAT ATG profi obsahuje hořké činidlo, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka.

Charakteristika:


Rodenticid

Účinné látky / složení:
0,0025 % antikoagulant brodifacoum (25 mg v 1 kg přípravku)
t.j.3-[3-(4´bromibifenyl-4yl-)-1,2,3,4 tetrahyro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
0,001 % denatonium benzoate (hořká chuťová složka zmírňující riziko nežádoucího požití)
69,9965 % atraktivní nástahový materiál (obilí, chuťové složky, pojiva)
30 % parafín (vosk)

Působení přípravku:
Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy, jenž hubí i rezistentní jedince. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, má však i kumulativní účinky tzn. i nepatrná požitá množství se v organismu sčítají. NORAT ATG profi je hlodavci velmi dobře přijímán. K úhynu, který nastává mezi 4 - 10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky dochází u potkana po konzumaci asi 2,3 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 0,3 g. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

Použití:
Nástrahu v uvedeném množství nasypeme pomocí lžičky k tomu určené do jedových staniček, jenž mohou být mimo originálních staniček také různé "krabičky": kartónové, plastové, kovové či dřevěné, s průchodem o průměru cca 2 cm pro myši a 7 cm pro potkany. Tyto staničky umístíme v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory apod. Staničky neumísťujeme v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Účinější a hospodárnější je vkládat po asanované ploše větší počet jedových staniček než naopak. Nástrahy doplňujeme vždy za 8 - 10 dní, a to tak dlouho, dokud trvá jejich odběr. Při vysokém zamoření se doporučuje umístit nástrahy v rozestupech 5 metrů u potkanů a 2 metry u myší.

Dávkování - na jednu deratizační staničku:
> krysy a potkani 10 - 60 g / 1 deratizační stanička, nebo nora / na každých 10 m při nízkém zamoření, případně každých 5 m při vysokém zamoření
> myši domácí 5 - 20 g / 1 deratizační stanička, nebo nora / na každých 5 m při nízkém zamoření, případně každé 2 m při vysokém zamoření

Vhodné použití:
NORAT ATG profi je vhodný do vlhkého prostředí.
NORAT ATG profi je vhodný do míst kde je skladována např. zelenina, brambory apod.

Aplikační poznámky:
Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat.
Pro deratizaci je dobré využít výhod zimního období, kdy nutriční požadavky hlodavců jsou vyšší (pro udržení jejich tělesné teploty), a proto se stahují k obydlím za potravou.
Je třeba zabránit dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze, čehož lze docílit použítím deratizačních staniček.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
NORAT ATG profi se nesmí používat ve volné přírodě.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H373
Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.
P220 Skladujete odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Norat ATG 3kg profi - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí Produkt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa