search

Score 250 EC 6ml - proti strupovitosti jádrovin a septorióze celeru

Score 250 EC 6ml - proti strupovitosti jádrovin a septorióze celeru
Hobby přípravek
-17%
Score 250 EC 6ml - proti strupovitosti jádrovin a septorióze celeru

Score 250 EC 6ml - proti strupovitosti jádrovin a septorióze celeru

za 95Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Score® 250 EC je postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k ochraně jádrového ovoce proti strupovitosti a celeru proti septorióze celeru.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinná látka:
250 g/l difenoconazole
tj. (4-chlorfenyl) -4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) methyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl

Působení přípravku:
Přípravek účinkuje systemicky. Do rostliny proniká prostřednictvím listů v průběhu 24 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže být již účinná látka smyta deštěm. Transport účinné látky v rostlině probíhá akropetálně směrem k novým přírůstkům. Přípravek má preventivní i kurativní účinnost.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného do poloviny vodou a doplníme na požadovaný objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
> jádroviny (strupovitost) 2 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 49 dní (aplikace postřikem nebo rosením, proti strupovitosti jádrového ovoce ošetřujeme zpravidla preventivně v intervalu 8 - 12 dní v závislosti na infekčním tlaku; ošetření se provádí od 61 BBCH (doba květu) do 84 BBCH (před sklizní); max. 3x za vegetační sezónu)
> celer (septorióza celeru) 2 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem, ošetření se provádí preventivně od konce června nebo nejpozději při zjištění prvních příznaků napadení, další ošetření následuje dle potřeby v intervalu 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu, preventivně, a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
> několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí:
> vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa