search

Cytrol Forte 2x10g - k hubení široké škály obtížného létajícího a lezoucího hmyzu, zejména štěnic

Cytrol Forte 2x10g - k hubení široké škály obtížného létajícího a lezoucího hmyzu, zejména štěnic
Hobby přípravek
-16%
Cytrol Forte 2x10g - k hubení široké škály obtížného létajícího a lezoucího hmyzu, zejména štěnic

Cytrol Forte 2x10g - k hubení široké škály obtížného létajícího a lezoucího hmyzu, zejména štěnic

za 80Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Cytrol Forte je širokospektrý pyrethroidní insekticid ve formě smáčitelného prášku v 10g vodorospustných sáčcích určený k hubení šikoré škály lezoucího hmyzu v zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech aj.

Charakteristika:

Kontaktní biocid

Účinná látka:
cypermethrin 400 g/kg

Působení přípravku:
Cypermethrin je syntetický pyrethroid používaný především jako insekticid. U hmyzu účinkuje jako rychle působící neurotoxin. V půdě a rostlinách se snadno odbourává, při aplikaci na vnitřní inertní povrchy je však účinný po řadu týdnů. Působí kontaktně a požerově a je účinný i proti skrytě žijícím škůdcům, poněvadž jeho dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Cytrol Forte hubí všechna vývojová stadia létajícího a lezoucího hmyzu obzvláště štěnic a skladištních škůdců, roztoče však nehubí.

Příprava aplikační kapaliny:
Cytrol Forte je dodáván v podobě dvou samorozpustných sáčků, které opatrně vyjmeme z ochranného obalu. Tyto vodorozpustné sáčky s účinnou látkou neotvíráme a ihned vložíme neporušené do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny potřebného množství studenou vodou. Za občasného protřepání necháme rozpouštět do úplného rozpuštění. Po dokonalém rozpuštění jak přípravku tak i sáčku doplníme nádrž postřikovače vodou na požadovaný objem. Po zamíchání obsahem nádrže je aplikační kapalina připravena k použití. Přípravek po naředení zůstává v suspenzi déle než jiné standardní smáčitelné prášky a díky své formulaci neucpává filtry ani trysky. Samotný postřik je téměř neviditelný na tmavém povrchu a je téměř bez zápachu. V případě, že použijeme pouze jeden ze sáčků, druhý ponecháme v původním obalu, který je vhodné dobře uzavřít např. lepící páskou nebo kancelářskou sešívačkou a vložit zpět do krabičky.

Dávkování:
>
lezoucí hmyz - mírné zamoření (mravenci, švábi, škvoři, rusy, blechy, štěnice apod.) 1 sáček / 5 l vody / 100 m2
> lezoucí hmyz - silné zamoření (mravenci, švábi, škvoři, rusy, blechy, štěnice apod.) 1 sáček / 2,5 l vody / 50 m2
> létající hmyz (vosy, mouchy, moli, komáři apod.) 1 sáček / 5 l vody / 100 m2

Aplikační poznámky:
Není dovoleno použití přípravku na zvířatech.
Není povolená aplikace na vodní plochy např. akvária s rybami či jinými vodními živočichy.
Vstup do prostor, kde byl přípravek použit, lze ihned po jeho zaschnutí, což netrvá déle než cca 1 hodinu.
Neaplikujeme blízko elektrických spotřebičů, světelných zařízení nebo vypínačů.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Vhodné / nevhodné použití:
Lze použít v potravinářských provozech a výrobnách na základě povolení ÚSKVBL ze dne 2/10/2009 pod čj. 82/2009.
Lze použít v zemědělských provozovnách.
Lze použít v restauracích.
Lze použít ve skladech a veřejných budovách.
Lze použít na jatkách a skládkách.
Lze použít v domácnosti.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H315
Dráždí kůži.
H318
Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv / ochranné brýle, nebo obličejový štít / ochranné rukavice.
P301 + P310 Při požití:
> okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P342 + P311 Při dýchacích potížích:
>
volejte lékaře
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
> několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Návody a soubory ke stažení

1276005_Bružura - Cytrol Forte.pdf

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa