search

FORESTINA Zdravá zahrada - BioFormaTox Plus 200g - pro bleskovou biologickou likvidaci mravenců

FORESTINA Zdravá zahrada - BioFormaTox Plus 200g - pro bleskovou biologickou likvidaci mravenců
Hobby přípravek
-18%
FORESTINA Zdravá zahrada - BioFormaTox Plus 200g - pro bleskovou biologickou likvidaci mravenců

FORESTINA Zdravá zahrada - BioFormaTox Plus 200g - pro bleskovou biologickou likvidaci mravenců

za 89Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

BioFormaTox Plus patří do skupiny výrobků řady Zdravá® zahrada, jenž jsou určeny k spolehlivé likvidaci škůdců. Neobsahují umělé chemikálie, pouze účinné látky přírodního původu, proto po aplikaci nebrání volnému pohybu lidí i zvířat po ošetřené ploše. BioFormaTox Plus je spolehlivý přípravek ve formě ve vodě rozpustného prášku určený na bleskové ničení mravenců biologicky šetrným způsobem. Aplikuje se nejlépe postřikem nebo zálivkou přímo na hmyz a především do jeho hnízd.

Charakteristika:

biocid

Učinné látky:
spinosad 1 g/kg
tj. směs 50-95% spinosynu A a 5-50% spinosynu D
kopretina stračkolistá 0,5 g/kg

Působení přípravku:
BioFormaTox Plus obsahuje účinnou látku spinosad, což je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě. Jako přírodní produkt se spinosad (jedná se o směs dvou biologických komponentů - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí. BioFormaTox Plus působí jako kontaktní insekticid. Vyznačuje se novým mechanismem působení. Příjem účinné látky škůdci nastává přímým kontaktem s látkou. Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzích jedinců (což v konečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě). Účinek nastává již po několika hodinách; následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

Příprava aplikační kapaliny:
Příslušné množství přípravku dokonale rozpustíme ve vodě. K zajištění dobré účinnosti přidáme na 1 l aplikační kapaliny 5 - 15 kapek povoleného smáčedla či případně " Jar ". Takto připravenou aplikační kapalinu je nutné spotřebovat do 24 hodin. BioFormaTox Plus lze použít i jako poprach, působí však pomaleji a má částečně repelentní účinky.

Dávkování:
> škodlivé druhy mravenců 20 - 70 g / 1 l vody / OL 0 dní

Aplikační poznámka:
Při silnějším výskytu mravenců aplikujeme přípravek především do hnízd a použijeme silnější koncentraci. Na volně probíhající jedince pak postačuje postřik. Ošetření je vhodné druhý den opakovat, abychom zasáhli mravence, které byli v první den aplikace mimo hnízdo. Aplikace se doporučuje provádět večer nebo ráno, kde je v hnízdě nejvíce jedinců.
BioFormaTox Plus se nesmí stříkat přímo na rostliny!

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Přípravek je vyroben z potravinářských surovin.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
P301 + P330 + P331 Při požití:
>
vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít 250 ml sklenici vody, NEVYVOLÁVEJTE zvracení
> projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa