search

Garlon New 500ml - k hubení nežádoucích dřevin, buřeně a dvouděložných plevelů

Garlon New 500ml - k hubení nežádoucích dřevin, buřeně a dvouděložných plevelů
Hobby přípravek
-18%
Garlon New 500ml - k hubení nežádoucích dřevin, buřeně a dvouděložných plevelů

Garlon New 500ml - k hubení nežádoucích dřevin, buřeně a dvouděložných plevelů

za 495Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Garlon New je postřikový selektivní arboricidní a herbicidní přípravek ve formě mikroemulze určený k hubení nežádoucích dřevin, buřeně a dvouděložných plevelů na loukách a pastvinách, zemědělské půdě dočasně neobdělávané, v trávnících, smrcích a jedlích, orné půdě a k potlačení pařezové výmladnosti.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinné látky:
triklopyr 60 g/l (8,2 %)
fluroxypyr 20 g/l (2,9 %)

Působení přípravku:
Garlon New je širokospektrální systémový arboricid a herbicid obsahující dvě účinné látky, fluroxypyr a triklopyr, ze skupiny pyridinů, který bezprostředně po aplikaci proniká do rostlin přes listy, lodyhy i borku (kůru) dřevin, případně přímo do cévních svazků, je-li aplikován na čerstvou řeznou plochu pařezů, případně do záseků v kmeni stromů. Účinné látky jsou po aplikaci rychle translokovány do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku Garlon New na plevele a buřeň je patrný již za několik hodin po aplikaci.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny potřebného objemu vodou. Po promíchání se nádrž doplní vodou, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá. Při přípravě směsí je zakázáno míchat koncentráty, přípravky se do nádoby vpravují odděleně. Aplikační kapalinu je nutné použít bezprostřeně po přípravě.

Dávkování:
>
louky a pastviny (plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny) 20 - 30 ml / 1 l vody / 40 m2 / OL 14 dní (lokální aplikace; max. 1x za vegetační sezónu)
> zemědělská půda dočasně neobdělávaná (plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny) 80 ml / 2 - 5 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (plošný postřik; max. 1x za vegetační sezónu)
> zemědělská půda dočasně neobdělávaná (plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny) 20 - 30 ml / 1 l vody / 40 m2 / OL 0 dní (lokální aplikace; max. 1x za vegetační sezónu)
> trávníky (plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny) 20 - 30 ml / 1 l vody / 40 m2 / OL 14 dní (lokální aplikace; max. 1x za vegetační sezónu)
> smrk, jedle (plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny) 20 - 30 ml / 1 l vody / 40 m2 / OL 14 dní (vánoční stromky, lokální aplikace; max. 1x za vegetační sezónu)
> orná půda (plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny) 20 - 30 ml / 1 l vody / 40 m2 / OL 14 dní (lokální aplikace; max. 1x za vegetační sezónu)
> pařezy (potlačení pařezové výmladnosti) 300 ml / 0,7 - 1 l vody / 1 m2 (nátěr)

Upřesnění podmínek aplikace:
Louky a pastviny
Aplikace přípravku Garlon New se provádí lokální (bodovou) aplikací optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu. Výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 20 - 30 ml / 1 l vody při spotřebě 1 l postřikové jíchy / 10 m2 plochy listů na maximálně 25% celkové plochy, tzn. nepoužívat více jak 2,5 l postřikové jíchy na 100 m2. Setí nebo sázení jiných plodin než trav jemožné nejdříve 6 měsíců po aplikaci. U luk a pastvin je nutné dodržet ochrannou lhůtu 14 dní před posečením nebo zahájením pastvy!

Dočasně neobdělávaná zemědělská půda
Ošetření přípravkem Garlon New se provádí plošným postřikem při údržbě pozemků před založením čistě travních porostů nebo lokální (bodovou) aplikací na dostatečně vyvinuté plevele při plném růstu, ideálně na jaře. Výhonky dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 80 ml / 100 m2 ve 2 - 5 l vody / 100 m2 při plošné aplikaci nebo 20 - 30 ml / 1 l vody při lokálním ošetření a spotřebě 10 l postřikové jíchy / 100 m2 plochy listů na maximálně 25% celkové plochy, tzn. nepoužívat více jak 2,5 l postřikové jíchy na 100 m2. Aplikujeme 2 - 3 měsíce před setím trav. Setí nebo sázení jiných plodin než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Trávníky
Ošetření přípravkem Garlon New lze provést lokální (bodovou) aplikací na jaře nebo na podzim (ne v létě při silnějším přísušku) kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu, optimální je aplikaci provést před květem. Lokální ošetření proti ostružiní, krušině, svízeli, šťovíku, pampelišce, kopřivě, bolševníku dávkou 20 - 30 ml / 1 l vody při spotřebě 10 l postřikové jíchy / 100 m2 plochy listů na maximálně 25% celkové plochy, tzn. nepoužívat více jak 2,5 l postřikové jíchy na 100 m2. Setí nebo sázení jiných plodin než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Vánoční stromky (smrky a jedle)
Aplikace přípravkem Garlon New se provádí lokální (bodovou) aplikací optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu, ale smrky ani jedle ještě nevyrašily. Výhonky plevelných polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m. Výhonky vyšší než 1m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Při podzimní aplikaci musí být letorosty jehličnanů plně vyzrálé. Dávka 20 - 30 ml / 1 l vody v lokálním ošetření a spotřebě 10 l postřikové jíchy / 100 m2 plochy listů na maximálně 25% celkové plochy, tzn. nepoužívat více jak 2,5 l postřikové jíchy na 100 m2.

Orná půda
Ošetření přípravkem Garlon New se provádí lokální (bodovou) aplikací na dostatečně vyvinuté plevele při plném růstu, ideálně na jaře. Výhonky dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 20 - 30 ml / 1 l vody při spotřebě 10 l postřikové jíchy / 100 m2 plochy listů na maximálně 25% celkové plochy, tzn. nepoužívat více jak 2,5 l postřikové jíchy na 100 m2. Aplikujeme 2 - 3 měsíce před setím trav. Setí nebo sázení jiných plodin než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Pařezová výmladnost
Se potlačí aplikací 300 ml přípravku s 0,7 - 1 l vody (30 %) pro ošetření cca 1 m2 řezných ploch pomocí kartáče nebo štětce. Aplikaci je vhodné provést pokud možno do 2 týdnů po řezu. Neaplikujeme v době zesíleného toku mízy!

Aplikační poznámka:
Garlon New je doporučeno aplikovat v teplotním rozmezí rozmezí 8 °C až 25 °C, při vyšších teplotách je lépe provádět aplikaci ve večerních hodinách.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Spektrum účinnosti - citlivé plevele (listnaté dřeviny):

akát, javor, olše, bříza, zimostráz, jírovec, svída krvavá, líska, brslen, buk, ptačí zob, jabloň, topol osika, trnka,
švestka, hruška, dub, rododendron, vrba, bez, jeřáb, lípa, jilm a akát

Spektrum účinnosti - citlivé plevele (polodřeviny):
plamének plotní, vřesovec, křídlatka japonská, řešetlák počistivý, růže šípková, ostružiník a krušina

Spektrum účinnosti - citlivé plevele (dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele):
pelyněk, jehlice trnitá, svízel přítula, kakost, hluchavka nachová, luskoviny, svlačec rolní, opletník plotní, třezalka, lilek černý, ptačinec, kopřiva, pampeliška, pryskyřník, křídlatka, šťovík, jetel; v nižších růstových fázích hubí bršlici kozí nohu, bolševník, vrbovku, hluchavku bílou, okoličnaté rostliny, mátu a přesličku

Spektrum účinnosti - méně citlivé plevele:
habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí) a modřín

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte na podzim tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku triklopyr, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Garlon New 500ml - k hubení nežádoucích dřevin, buřeně a dvouděložných plevelůProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa