search

Mechožrout koncentrát 1l - likvidátor mechů a lišejníků

Mechožrout koncentrát 1l - likvidátor mechů a lišejníků
Hobby přípravek
-20%
Mechožrout koncentrát 1l - likvidátor mechů a lišejníků

Mechožrout koncentrát 1l - likvidátor mechů a lišejníků

za 445Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Mechožrout koncentrát je postřikový přípravek pro likvidaci mechů, lišejníků a jiných organických úsad a nečistot především ze střech, skleníků, verand, podezdívek, chodníků, náhrobních desek apod. Zabraňuje také další tvorbě mechu a současně má i preventivní účinek.

Charakteristika:

Selektivní "herbicid" na bázi enzymu

Účinná látka:

15 % nebo více, avšak méně než 30 % kationtové povrchově aktivní látky

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme do nádrže aplikátoru naplněné vodou a doplníme na požadovaný objem. Připravujeme si jen takové množství aplikační kapaliny, které bezprostředně spotřebujeme.

Použití:
Připravenou aplikační kapalinu aplikujeme na požadovaná místa tak, aby mech a zelené vrstvy případně jiné organické úsady či nečistoty dostatečně nasákly přípravkem. Aplikace se provádí za suchého počasí, aby přípravek mohl působil co nejdéle. Ošetřovanou plochu nikdy neoplachujeme. Mechožrout způsobí odumření porostu mechu, který se dle stupně znečištění postupně po určité době odstraní působením větrů a deštů. Totéž platí v případě odstraňování jiných organických úsad a nečistot. Odumřelé mechy a jiné nečistoty není tudíž třeba mechanicky odstraňovat. Případná tenká vrsta přebytečného přípravku se pozvolna rozkládá.

Dávkování:
> 1 l / 4 l vody / ? m2 (aplikace postřikem, přičemž nelze přesně určit velikost ošetřované plochy)

Aplikační poznámky:
Přípravek nesní zasáhnout sousední kutury.
Povlak vzniklý postřikem by mohl poškodit choulostivé materiály nebo povrchy. Doporučuje se před aplikací raději pro jistotu nejdříve vyzkoušet jejich odolnost na malé ploše.
Mechožrout není určený pro aplikaci na travní a rostlinné povrchy!

Vhodné použití:
Na střechách.
Ve sklenících a foliovnících
V zimních zahradách a verandách.
Na podezdívkách, chodnících, náhrobních deskách apod.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky:
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid

Varování:
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P301 + P330 + P331 + P310 Při požití:
> vypláchněte ústa
> NEVYVOLÁVEJTE zvracení
> okamžitě volejte lékaře
P303 + P361 + P353 Při styku s kůží (vlasy):
> veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte
> opláchněte kůži vodou / osprchujte
P305 + P351 + P338 + P310 Při zasažení očí:
> několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
> okamžitě volejte lékaře

Mechožrout koncentrát 1l - likvidátor mechů a lišejníkůProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa