search

PROTECT GARDEN Keeper Liquid 100ml - k hubení plevelů v bramborách, rajčatech a mrkvi

PROTECT GARDEN Keeper Liquid 100ml - k hubení plevelů v bramborách, rajčatech a mrkvi
Hobby přípravek
-13%
PROTECT GARDEN Keeper Liquid 100ml - k hubení plevelů v bramborách, rajčatech a mrkvi

PROTECT GARDEN Keeper Liquid 100ml - k hubení plevelů v bramborách, rajčatech a mrkvi

za 365Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Keeper Liquid - dříve Sencor® Liquid patří do skupiny výrobků řady Protect Garden francouzské firmy SBM Life Science. Představuje selektivní postřikový herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení plevelů v porostech bramboru, mrkve a rajčate.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinná látka:
metribuzin 600g/l (52,17 %)
tj. 4-amino-3-methylthio-6-terc-butyl-1,2,4-triazin

Působení:
Keeper Liquid - dříve Sencor® Liquid je listový a půdní herbicid. V případě, že plevele teprve klíčí, působí výhradně prostřednictvím půdy. Při aplikaci na vzešlé plevele se navíc plně uplatní působení listovou plochou. Plevelohubný účinek přípravku trvá až 12 týdnů, podle druhu půdy, půdní vlhkosti a teploty. Přípravek má široké spektrum účinnosti, spolehlivě hubí většinu dvouděložných a také některé jednoděložné plevele.

Příprava aplikační kapaliny:
Přípravek v obalu je třeba nejprve homogenizovat potřepáním. Odměřené množství přípravku vlijeme do nádrže postřikovače naplněného polovičním množstvím potřebné vody a důkladně promícháme. Poté doplníme zbývajícím množstvím vody a opětovně promícháme. Aplikační kapalinu spotřebujeme do jednoho dne od přípravy. Připravujeme pouze nezbytné množství. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Dávkování:
>
brambor (plevele dvouděložné jednoleté) 2 - 10 ml / 2 - 3 l vody / 100 m2 / OL 42 dní (preemergentně, postemergentně, na vzcházející plevele, ve fázi 12 - 14 BBCH; max. 2x za vegetační sezónu s minimálním intervalem 7 dní mezi aplikacemi)
> rajče - výsadby (výsadby plevele dvouděložné jednoleté) 3,5 - 6 ml / 2 - 3 l vody / 100 m2 / OL AT (před výsadbou, po výsadbě, na vzcházející plevele; max. 2x za vegetační sezónu s minimálním intervalem 7 dní mezi aplikacemi)
> mrkev (plevele dvouděložné jednoleté) 2,5 - 5 ml / 2 - 3 l vody / 100 m2 / OL 60 dní (postemergentně, na vzcházející plevele; max. 2x za vegetační sezónu s minimálním intervalem 7 dní mezi aplikacemi)

Upřesnění podmínek aplikace:
Brambory
> jednorázová aplikace, preemergentně 7,5 - 10 ml / 100 m2, po poslední proorávce naslepo, vyšší dávka se použije na těžkých půdách a na půdách s vyšším obsahem organické hmoty
> jednorázová aplikace, postemergentně 5 ml / 100 m2 při výšce rostlin bramboru 13 - 15 cm
> dělená aplikace 3+2 ml / 100 m2, preemergentně po poslední proorávce naslepo + postemergentně při výšce rostlin bramboru do 15 cm

Rajče - výsadby
> jednorázová aplikace před výsadbou 6 ml / 100 m2
> dělená aplikace 3,5+3,5 ml / 100 m2, před výsadbou + po výsadbě, aplikujeme nejdříve za 7 dní po zasazení sazenic

Mrkev
> jednorázová aplikace postemergentně v dávce 5 ml / 100 m2, ve fázi mrkve 5 - 6 pravých listů.
> dělená aplikace postemergentně 2,5 + 2,5 ml / 100 m2, ve fázi mrkve 1 - 2 pravých listů + ve fázi mrkve 2 - 6 pravých listů.

Aplikační poznámky:
Keeper Liquid - dříce Sencor® Liquid se nesmí použít na odrůdy brambor Innovator a Vineta.
Vyšší plevelohubný účinek lze dosáhnout použitím dělených dávek.
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami nebo zálivkou tzn. aplikujeme po zálivce či dešti.
Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po aplikaci přípravku Keeper Liquid - dříce Sencor® Liquid nesmí být porušen zpracováním půdy ani prudkými srážkami bezprostředně po aplikaci.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1% nelze přípravek použít.

Následné a náhradní plodiny:
Před výsevem následných plodin musí být provedeno mechanické zpracování půdy (orba, kultivace) do hloubky minimálně 15 cm - co nejdříve po sklizni. Po sklizni plodiny v obvyklém termínu (kromě brambor, které jsou sklizené jako velmi rané nebo rané) lze jako následné plodiny vysévat ozimé obilniny. Jarní výsevy / výsadby jsou bez omezení. Po bramborách, které byly sklizené jako velmi rané nebo rané, lze po mechanické kultivaci vysévat hrách nebo mrkev.
Při použití přípravku nelze po předčasné likvidaci porostu vyloučit poškození náhradní plodiny.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen

Spektrum účinnosti - citlivé plevele:
zemědým lékařský, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavky, prlina polní, heřmánkovec nevonný, kopřiva žahavka, rozrazil rolní, rozrazil perský, starček obecný, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pěťour maloúborný, merlík bílý.

Spektrum účinnosti - méně citlivé plevele:
opletka obecná

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů.
Nebezpečný pro necílové rostliny.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování:
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
SPe2 S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m u brambor, 5 m u rajčat a 4 m u mrkve vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku u brambor.

PROTECT GARDEN Keeper Liquid 100ml - k hubení plevelů v bramborách, rajčatech a mrkviProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa