search

Starane Forte 60ml - k hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů v trávníku

Starane Forte 60ml - k hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů v trávníku
Hobby přípravek
-19%
Starane Forte 60ml - k hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů v trávníku

Starane Forte 60ml - k hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů v trávníku

za 185Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Starane Forte je selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro ředění vodou k postemergentnímu hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinná látka:
fluroxypyr 333 g/l - ve formě fluroxyper-meptylu 480g/l (45,5%)
tj. 4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2- pyridyloxyoctová kyselina

Působení přípravku:
Starane Forte proniká do rostlin přes listy, přičemž je účinná látka rychle translokována. Účinek přípravku na plevele je patrný již několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky za 1 a více hodin po aplikaci nesníží účinek přípravku na plevele. Účinnost Starane Forte se snižuje při nižších teplotách (pod 10 °C) nebo při přílišném suchu.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě. Přípravek zvýšeně pění, tudíž při přípravě postřikové kapaliny je třeba patřičné opatrnosti.

Dávkování:
>
trávníky (plevele dvouděložné, jednoleté) 15 ml / 10 l vody / 250 m2 / OL AT (aplikace postřikem, postemergentně od 13 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> kukuřice (plevele dvouděložné) 15 ml / 10 l vody / 250 m2 / OL 0 dní (aplikace postřikem, postemergentně od 12 BBCH do 16 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> jílek (plevele dvouděložné, jednoleté) 15 ml / 10 l vody / 250 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem, ochranná lhůta (OL) pro sečení, silážování a spásání; postemergentně od 13 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> louky (plevele dvouděložné, jednoleté) 15 ml / 10 l vody / 250 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem, ochranná lhůta (OL) pro sečení, silážování a spásání; postemergentně od 13 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> pšenice, ječmen, tritikale, pšenice špalda, žito, oves (plevele dvouděložné) 15 ml / 10 l vody / 250 m2 / OL AT (aplikace postřikem, postemergentně od 21 BBCH do 32 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> nezemědělská půda - nezpevněné plochy (plevele dvouděložné, jednoleté) 15 ml / 10 l vody / 250 m2 / OL AT (aplikace postřikem; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Aplikujeme na aktivně rostoucí plevele v rozmezí teplot 8 - 25 °C.
Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2 - 4 listů.
Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2 - 8 přeslenů.
Heřmánkovec přímořský a šťovíky jsou citlivé ve fázi malé listové růžice.

Upřesnění podmínek aplikace:
Trávníky
Aplikujeme od března do září od fáze tří listů trav (BBCH 13). Přípravek hubí i jetele.

Kukuřice
Aplikace přípravku se provádí od fáze dvou pravých listů do fáze šesti pravých listů (BBCH 12-16). Kukuřice se nesmí ošetřovat přípravkem Starane Forte pokud noční teploty klesnou pod 6 °C . Přípravek může způsobit mírné přechodné zbrzdění růstu kukuřice. Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny! Přípravek nepoužíváme v poškozených či oslabených porostech.

Jílky, louky
Aplikujeme od března do září od fáze tří listů trav (BBCH 13). Přípravek hubí i jeteloviny.

Pšenice, ječmen, tritikale, pšenice špalda, žito, oves
Aplikace se provádí na jaře od fáze odnožování do fáze druhého kolénka (BBCH 21-32).

Nezemědělská půda - nezpevněné plochy

Aplikujeme od března do září na aktivně rostoucí plevele.

Následné a náhradní plodiny:
Dodržujeme odstup minimálně 5 týdnů před setím: obilnin, kukuřice, řepky olejky, cibule, trav, máku.
Dodržujeme odstup minimálně 10 týdnů před setím / sázením: vojtěšky, slunečnice, cukrovky, brambor, sóji, rajčat, lnu, tuřínu, zelí, čekanky, salátu, špenátu, mrkve.
Dodržujeme odstup minimálně 15 týdnů před setím: jetele, hrachu, bobu, pastináku.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Spektrum účinnosti - citlivé plevele:
svízel přítula, hluchavky, konopice napuchlá, ptačinec žabinec, rdesna, pomněnka rolní, lilek černý, opletník plotní, šťovíky (mladé růžice)

Spektrum účinnosti - méně citlivé plevele:
svlačec rolní, hořčice rolní, penízek rolní

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Starane Forte 60ml - k hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů v trávníkuProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa