search

Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách

Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách
Hobby přípravek
-25%
Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách

Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách

za 149Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Arcade® 880 EC je selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení plevelů v bramborách při preemergentní a časně postemergentní aplikaci.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinné látky:
prosulfokarb 800 g/l
tj. S-benzyl dipropyl(thiokarbamát)
metribuzin 80 g/l
tj. 4-amino-6-terc-butyl-3- methylthio-1,2,4-triazin- 5(4H)-on

Působení přípravku:
Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Účinná látka metribuzin je systemický neonikotinoid, který je přijímán prostřednictvím kořenů a také listů, je akropetálně transportován xylémem. Jeho působením dochází k blokaci elektronového transportu ve fotosystému II.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
>
brambor (ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté) 40 - 50 ml / 2 - 4 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem, preemergentně, těsně před vzejítím tzn. do BBCH 09, postemergentně, BBCH 09-11; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámka:
Dávka 50 ml / 4 l vody / 100 m2 se používá preemergentně v případě silného zaplevelení pozemků opletkou nebo merlíkem bílým.

Následné a náhradní plodiny:
Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře jsou bez omezení, s výjimkou salátu a ředkviček / ředkví.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben

Spektrum účinnosti - citlivé plevele (preemergentní nebo postemergentní aplikace v dávce 40 ml / 2 l vody / 100 m2):

ježatka kuří noha, merlík bílý, opletka obecná, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, lilek černý, rdesno, červivec, svízel přítula, violky

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
Prosulfokarb (ISO). Může vyvolat alergickou reakci

Varování:
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramboráchProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa