search

Agrofit kombi New 6+8ml - souprava dvou herbicidů pro hubení plevelů v trávnících na 100m2

Agrofit kombi New  6+8ml - souprava dvou herbicidů pro hubení plevelů v trávnících na 100m2
Hobby přípravek
-16%
Agrofit kombi New  6+8ml - souprava dvou herbicidů pro hubení plevelů v trávnících na 100m2

Agrofit kombi New 6+8ml - souprava dvou herbicidů pro hubení plevelů v trávnících na 100m2

za 169Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Agrofit kombi New je kombinace dvou herbicidů pro likvidaci odolných dvouděložných plevelů. Souprava obsahuje 2 lahvičky - 1 lahvička s přípravkem Starane Forte a druhá s přípravkem Lontrel 300. Tyto přípravky jsou aplikovány v tzv. tank-mix směsi v souladu s návody na jejich použití.

Charakteristika:

Kombinovaný přípravek - sada přípravků v jedné krabičce
Starane Forte 6ml
Lontrel® 300 8ml

Starane Forte
Je selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro ředění vodou k postemergentnímu hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinná látka:
fluroxypyr 333 g/l - ve formě fluroxyper-meptylu 480g/l (45,5%)
tj. 4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2- pyridyloxyoctová kyselina

Působení přípravku:
Starane Forte proniká do rostlin přes listy, přičemž je účinná látka rychle translokována. Účinek přípravku na plevele je patrný již několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky za 1 a více hodin po aplikaci nesníží účinek přípravku na plevele. Účinnost Starane Forte se snižuje při nižších teplotách (pod 10 °C) nebo při přílišném suchu.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě. Přípravek zvýšeně pění, tudíž při přípravě postřikové kapaliny je třeba patřičné opatrnosti.

Dávkování:
>
trávníky (plevele dvouděložné, jednoleté) 15 ml / 10 l vody / 250 m2 / OL 0 dní (aplikace postřikem, postemergentně od 13 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> louky (plevele dvouděložné, jednoleté) 15 ml / 10 l vody / 250 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem, ochranná lhůta (OL) pro sečení, silážování a spásání; postemergentně od 13 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Aplikujeme na aktivně rostoucí plevele v rozmezí teplot 8 - 25 °C.
Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2 - 4 listů.
Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2 - 8 přeslenů.
Heřmánkovec přímořský a šťovíky jsou citlivé ve fázi malé listové růžice.

Upřesnění podmínek aplikace:
Trávníky
Aplikujeme od března do září od fáze tří listů trav (BBCH 13). Přípravek hubí i jetele.

Louky
Aplikujeme od března do září od fáze tří listů trav (BBCH 13). Přípravek hubí i jeteloviny.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Spektrum účinnosti - citlivé plevele:
svízel přítula, hluchavky, konopice napuchlá, ptačinec žabinec, rdesna, pomněnka rolní, lilek černý, opletník plotní, šťovíky (mladé růžice)

Spektrum účinnosti - méně citlivé plevele:
svlačec rolní, hořčice rolní, penízek rolní

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí - přípravek Starane Forte:
Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Varování - přípravek Starane Forte:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Lontrel® 300
Je selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, heřmánkovců, pcháče v jádrovinách a k hubení dvouděložných plevelů včetně sedmikrásek v okrasných trávnících.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinná látka:
klopyralid 300 g/l - ve formě olaminu (25,8%)
3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina

Působení:
Přípravek Lontrel® 300 působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Později dochází k deformitám listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevele hynou zpravidla v průběhu 10 - 21 dnů po aplikaci v závislosti na charakteru počasí.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se doplní vodou na požadovaný objem, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá. Při přípravě směsí se zakazuje mísit koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Dávkování:
>
trávníky okrasné (dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele) 8 ml / 3 - 4 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (aplikace postřikem, ochranná lhůta (OL) platí pro zkrmování ošetřeného porostu na zeleno; od BBCH 14 tj. od 4 listů; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Přípravek lze použít v tank-mix směsi s přípravkem Starane Forte. Přípravky ve směsi se použijí v souladu s návody na jejich použití. Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Spektrum účinnosti - citlivé plevele:
pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá; ve fázi děložních listů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10-11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé.

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí - přípravek Lontrel 300:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Nebezpečný pro necílové rostliny.

Varování - přípravek Lontrel 300:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečná látka.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravků.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravků.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa