search

Fly Cip 500ml - přípravek proti nežádoucímu létajícímu hmyzu s dlouhodobým působením

Prodej ukončen

Fly Cip 500ml - přípravek proti nežádoucímu létajícímu hmyzu s dlouhodobým působením
Hobby přípravek
-12%
Fly Cip 500ml - přípravek proti nežádoucímu létajícímu hmyzu s dlouhodobým působením

Fly Cip 500ml - přípravek proti nežádoucímu létajícímu hmyzu s dlouhodobým působením

za 175Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Fly Cip je rychle účinný insekticidní přípravek v mechanickém rozprašovači určený bez dalších úprav k přímé aplikaci ve formě postřiků proti dospělým komárům, mouchám a jinému obtížnému létajícímu hmyzu. Fly Cip lze použít všude tam kde se vyskytuje obtížný hmyz např. v domácnosti, na balkoně, na terase, v hotelech, u kiosků, na koupalištích, u letních zahrádek restaurací, koncertech apod.

Charakteristika:

Biocid

Účinné látky:
cypermethrin 0,2g / 100g přípravku
tj.tj.(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1RS,3RS,1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl cyklopropankarboxylat
tetramethrin 0,2g / 100g přípravku
piperonyl butoxid 0,5g / 100g přípravku
tj. 2-(2-butoxyethoxy)ethyl(2-propyl-4,5-methyldioxy)ether

Působení přípravku:
Fly Cip obsahuje tři účinné látky. Cypermethrin, jenž je syntetický pyrethroid používaný především jako insekticid. U hmyzu účinkuje jako rychle působící neurotoxin. Tetramethrin je silný syntetický insekticid také ze skupiny pyrethroidů. Piperonyl butoxid nemá sám o sobě pesticidní účinky. Je-li však přidán do insekticidních směsí, typicky do pyrethrinových, pyrethroidových nebo karbamátových insekticidů, jejich účinnost výrazně vzroste a tím se umožní dosažení vyšších nemetabolizovaných systémových koncentrací aktivního insekticidu v cílovém organismu po delší dobu.

Přednosti přípravku a balení RTU:
Účinný na široké spektrum létajícího hmyzu.
Rychlý účinek, okamžitý efekt.
Vynikající dlouhodobé působení až 3 měsíce.
Možno použít jak v interiéru tak exteriéru.
Atraktivní, ergonomický a spolehlivý rozprašovač.
Praktický předem namíchaný opakovatelně použitelný insekticid tzn. bez nutnosti okamžitého spotřebování.
Jednoduché a bezpečné použití bez nutnosti ředění.
Inteligentní řešení pro "čistou" a jednoduchou manipulaci.

Použití:
Přípravek před upotřebením důkladně protřepeme, aplikujeme opakovanými stisky kohoutku rozprašovače přímo na hmyz a na místa předpokládaného výskytu hmyzu tak, aby ošetřený povrch byl stejnoměrně zvlhčený, ale aby kapičky přípravku na vodorovné ploše nesplývaly a se svislého povrchu nestékaly.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301 + P312 Při požití:
>
necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304 + P340 Při vdechnutí:
> přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Fly Cip 500ml - přípravek proti nežádoucímu létajícímu hmyzu s dlouhodobým působenímProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa