search

Agil 100 EC 45ml - k hubení jednoletých lipnicovitých plevelů a pýru plazivého

Agil 100 EC 45ml - k hubení jednoletých lipnicovitých plevelů a pýru plazivého
Hobby přípravek
-21%
Agil 100 EC 45ml - k hubení jednoletých lipnicovitých plevelů a pýru plazivého

Agil 100 EC 45ml - k hubení jednoletých lipnicovitých plevelů a pýru plazivého

za 159Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Agil® 100 EC je selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu (tj. na vzešlé plevele po vzejití plodin) hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v jádrovinách, broskvoních, bramborách, mrkvi, cibuli, zelí, jeteli, vojtěšce, pelušce, hrachu, slunečnici roční, jahodníku a svazence vratičolisté.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinná látka:
propaquizafop 100 g/l (9-11 %)
tj. 2-isopropylidenamino-oxyethyl(R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-yloxy)fenoxy]propionát

Působení:
Agil® 100 EC působí selektivně jako listový translokační herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplíme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
>
jádroviny, broskvoně, brambor, mrkev, cibule, zelí (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 30 dní (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> jádroviny, broskvoně, brambor, mrkev, cibule, zelí (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 30 dní (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> jetel, vojtěška, peluška, hrách (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 45 dní (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> jetel, vojtěška, peluška, hrách (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 45 dní (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> slunečnice roční (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 90 dní (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> slunečnice roční (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 90 dní (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> jahodník (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> jahodník (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> svazenka vratičolistá (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> svazenka vratičolistá (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem, postemergentně na vzešlé plevele; od 13 BBCH do 29 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty > obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.
Agil® 100 EC se aplikuje až na vzešlé plevele tj. postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků.
Raná vývojová stádia plevelů jsou citlivější.
Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté lipnicovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29), tj. pýr plazivý při výšce cca 15-25 cm, čirok halepský cca 30-40 cm.
Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté lipnicovité plevele se ošetřují ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). Nejcitlivější jsou od fáze 3. listu do začátku odnožování.
Výdrol obilnin je nejcitlivější od fáze 3 listů až do počátku odnožování.
Při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru.

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujeme tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny ACCase inhibitorů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Spektrum účinnosti:
plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Agil 100 EC 45ml - k hubení jednoletých lipnicovitých plevelů a pýru plazivéhoProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa