Silwet Star 10ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou

Ušetříte 14%
Silwet Star 10ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou
EAN8594013425254
Kód produktu1234001
Dostupnost: skladem
Výrobce:AgroBio
Cena pro Vás:78,00 Kč
Běžná cena:91 Kč
Cena pro Vás bez DPH:64,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:

Popis produktu Silwet Star 10ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou

Silwet Star je neiontová pomocná látka - organosilikonové supersmáčedlo určené ke zlepšení pokrývnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou.

Charakteristika:

pomocná látka

Účinné látky:
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
allyloxypolyethyleneglycol 20 %
polyalkylenoxidem 80 %

Působení:
Organosilikonové smáčedlo Silwet Star zvyšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Silwet Star významně snižuje povrchové napětí kapalin a proto lze docílit kvalitní ošetření i na rostlinách, jejichž povrch neumožňuje rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuje odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a umožňuje snížit množství aplikační kapaliny. Má sníženou pěnivost a nízký bod tuhnutí.

Proč je vhodné přidat smáčedlo do aplikační kapaliny v bodech:
> zvyšuje odolnost aplikační kapaliny proti smytí = zvyšuje účinnost aplikovaného přípravku
> snižuje množství použité aplikační kapaliny = ekonomický efekt v podobě snižení nákladů
> zvyšuje přilnavost aplikační kapaliny na různých typech povrchů = rostliny mohou mít specifické vlastnosti např. voskové listy, mastné listy, chlupaté listy apod.
> pomáha pokrýt aplikační kapalinou i těžko dostupná místa jako např. zkroucení listů kdy smáčedlo rozvede aplikační kapalinu i proti zemské gravitaci
> v případě použití kontaktních přípravků kdy je důležitá velice dobrá pokryvnost aplikační kapaliny je smáčedlo nepostradatelné

Příprava aplikační kapaliny:
Je třeba dodržovat následující postup plnění nádrže aplikačního zařízení dle následujích bodů.
1. Naplníme nádrž do poloviny potřebného objemu vodou.
2. Přidáme pesticid nebo hnojivo podle doporučení v návodu.
3. Důkladně promícháme.
4. Přidáme smáčedlo Silwet Star podle doporučení v návodu.
5. Opět důkladně promícháme.
6. Přidáme zbývající vodu do 100 % potřebného objemu.

Dávkování:
> všechny plodiny, orná půda - před setím a sázením; na strniště, příprava půdy před zalesněním, nezemědělská půda (zlepšení smáčivosti aplikačních kapalin) 1 - 15 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL se řídí etiketou použitého přípravku viz. aplikační poznámky

Aplikační poznámky:
Silwet Star se používá s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy nebo desikanty v koncentracích 0,01 - 0,15 % v aplikační kapalině v závislosti na jejím množství na 100 m2 . Nejvyšší přípustná koncentrace je 0,15 % v aplikační kapalině a dávka nesmí překročit 3 ml na 100 m2. Obvykle se používá dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m2 . Aplikace fungicidu, insekticidu, herbicidu nebo desikantu se řídí rozsahem platné registrace. Ochranná lhůta a podmínky použití se řídí podle použitého fungicidu, insekticidu, akaricidu herbicidu nebo desikantu ke kterému se Silwet Star přidává. Silwet Star je určen k aplikaci s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo desikanty do všech indikací. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H332
Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P340 Při vdechnutí:
>
přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
  
 

Dotaz k produktu Silwet Star 10ml - ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace