search

Bofix 50ml - trojkombinace účinných látek k hubení dvouděložných plevelů v trávnících

Bofix 50ml - trojkombinace účinných látek k hubení dvouděložných plevelů v trávnících
Hobby přípravek
-21%
Bofix 50ml - trojkombinace účinných látek k hubení dvouděložných plevelů v trávnících

Bofix 50ml - trojkombinace účinných látek k hubení dvouděložných plevelů v trávnících

za 139Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

BOFIX ® je postřikový herbicid ve formě mikronizované suspoemulze k hubení dvouděložných jednoletých a vytrvalých plevelů ve všech trávnících.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinné látky:
clopyralid (ve formě monoethanolaminu) 20 g/l
t.j. 3,6 dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina (monoethanolamonná sůl)
fluroxypyr (ve formě meptylu) 40 g/l
t.j. (RS)-1-methylheptyl 4-amino-3,5-dichlor-6 -fluor-2-piridyloxyacetát
MCPA (ve formě draselné soli) 200 g/l
tj. 2-(4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina (draselná sůl)

Působení:
Přípravek BOFIX ® proniká do rostlin přes listy přičemž účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku BOFIX ® je na plevele patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci již neovlivní negativně účinek přípravku BOFIX ® na plevele.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu následně použijte bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
>
trávníky (dvouděložné plevele jednoleté a vytrvalé) 40 ml / 2,5 - 4 l vody / 100 m2 / OL 28 dní - platí pro zkrmování na zeleno (aplikace postřikem od 14 BBCH tj. 4 listů; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámka:
Aplikaci provádíme v období od 2 -14 dní před sečením trávníku, přičemž delší časový úsek je nutné dodržet při hubení plevelů vytrvalých.
Přípravek BOFIX ® neaplikujeme do 2 dnů po sečení trávníku !
V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem povolení > uvedeno v příbalovém letáku.
Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Spektrum účinnosti - citlivé plevele:
svízel přítula, ptatinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnici rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset.

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečný pro necílové rostliny.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe2 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, mezi polovinou října až polovinou března.

Návody a soubory ke stažení

1260016_Příbalový leták (Lovela) Bofix.pdf

Bofix 50ml - trojkombinace účinných látek k hubení dvouděložných plevelů v trávnícíchProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa