search

Temo-O-Cid 750ml - netoxický bezbarvý lep k odchytávání škodlivého a obtížného hmyzu

Temo-O-Cid 750ml - netoxický bezbarvý lep k odchytávání škodlivého a obtížného hmyzu
Novinka
-8%
Temo-O-Cid 750ml - netoxický bezbarvý lep k odchytávání škodlivého a obtížného hmyzu

Temo-O-Cid 750ml - netoxický bezbarvý lep k odchytávání škodlivého a obtížného hmyzu

za 379Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

TEMO-O-CID je specifické nevysychavé lepidlo pro odchytávání obtížného jak lezoucího tak létajícího hmyzu a dalších druhů škůdců. Používá se pro přípravu feromonových, vizuálních a barierových lapačů hmyzu, na natírání pásů a fólií. TEMO-O-CID není určený pro přímé použití na stromech a rostlinách. Po aplikaci TEMO-O-CIDu dochází k odpaření obsaženého rozpouštědla čímž se lepidlo stává netoxické. Lepivé vlastnosti TEMO-O-CIDu zůstávají zachovány po velmi dlouhou dobu i když je vystaven působení atmosférických vlivů jako je např. vlhko, teplo apod.

Charakteristika:

entomologický nevysychavý lep

Složení / Účinná látka:
hexane (směs izomerů)

Přednosti:
Neobsahuje Benzen, Xylen a Toluen.
Nabízí využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců.
Volbou podložky různé barvy lze využít proti různým druhům škůdců.
Nabízí využití u ovocných stromů nátěrem na papírový pás.
Jednoduchá práce - lepidlo se snadno nanáší a nezasychá po velmi dlouhou dobu.

Využití:
Lepidlo TEMO-O-CID lze použít všude tam, kde je použití chemických přípravků nevhodné nebo nebezpečné či k objektivnímu zjišťování (monitoringu) výskytu škůdců a to jak v interieru tak exterieru.

Použití:
Lepidlo TEMO-O-CID se nanáší v tenké vrstvě na podložku z materiálu vhodného do míst kde hodláme zhotovené lepové lapače použít (karton, plast, apod.) špachtlí nebo štětcem tak, aby se vytvořil jednolitý souvislý povrch. Tuto podložku lze následně zavěsit do koruny stromů, zapíchnout do zeminy vedle rostliny nebo umýstit do míst s výskytem lezoucích škůdců. Různé barvy podkladu zvyšují atraktivitu nalepených plošek pro různé druhy hmyzu (např. žlutá barva pro mšice, molice, smutnice, dřepčíky; modrá barva pro třásněnky; bílá barva pro pilatky).

Aplikační poznámky:
Zhotovené lepové lapače s TEMO-O-CIDem vyměňujeme dříve než se lepová strana zapráší nebo se zcela pokryje zachyceným hmyzem.
Lepidlo TEMO-O-CID nikdy neohříváme na otevřeném plameni, protože je hořlavé!

Doba použití:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy /par / aerosolů.
P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P370 + P378 V případě požáru:
>
k hašení použijte pěnu, oxid uhličitý (CO2), suchý prášek
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Temo-O-Cid 750ml - netoxický bezbarvý lep k odchytávání škodlivého a obtížného hmyzuProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa